امروز:

نمازهای ماه شعبان

                                         ماه شعبان

97 بحار79:

صفوان جمال می گوید امام صادق به من فرمود هر کس دور تو است بروزۀ شعبان وادار کن گفتم در آن فضیلتی است فرمود آری رسول خدا هرگاه هلال شعبان را می دید امر می کرد منادی در مدینه ندا کند (( یا اَهلَ یَثرِبَ اِنّی رَسُولُ اللهِ اِلَیکُم اَلا اِنِّ شَعبانَ شَهری فَرَحِمَ اللهُ مَن اَعانَنی عَلی شَهری)) ای مردم مدینه من رسول خدایم به سویتان آگاه باشید شعبان ماه من است خدا رحمت کند کسی را که (با روزه) بر ماه من کمک کند بعد حضرت گفت امیرالمومنین می فرمود از زمانیکه منادی رسول خدا را شنیدم روزۀ شعبان از من فوت نشد و انشاالله تا زنده ام فوت نخواهد شد بعد فرمود روزۀ دو ماه  پی در پی توبه است از خداوند......

 

                      نماز شب اول شعبان

رسول خدا صلی الله علیه وآله هر کس در شب اول شعبان صد رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد یک بار توحید بخواند و چون از نماز فارغ شد  پنجاه بار حمد  بخواند سوگند به آن خداییکه مرا به نبوت مبعوث کرد که چون این نماز را بگذارد و روزه بدارد خداوند از او شرّ اهل آسمان و شرّ اهل زمین را و شرّ شیطان و سلاطین را دفع نماید و هفتاد هزار گناه کبیرۀ او را بیامرزد و عذاب قبر را از وی بر می دارد و نکیر ومنکر او را نترساند و از قبرش بیرون آید و صورت او مثل ماه شب چهارده باشد و بر صراط مثل برق بگذرد و نامۀ عملش را بدست راستش می دهند.

نماز دیگر :

آن حضرت فرمود هر کس در شب اول شعبان دوازده رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد پانزده بار توحید بخواند خداوند به او ثواب دوازده هزار شهید به او عطا کند و برای او عبادت دوازده هزار سال نویسد و از گناهان خود پاک شود مثل روزیکه از مادر متولد شده و بعد از هر آیه ای که در قرآن است قصری در بهشت برای او عطا فرماید.

نماز دیگر :

که مزدش زیاد است و نیز فرمود هر که در شب اول شعبان دو رکعت نماز کند و در هر رکعت بعد از حمد سی بار توحید بخواند و بعد از سلام بگوید (( اَللّهُمَّ هذا عَهدی عِندَکَ اِلی یَومِ القِیمَةِ )) از شیطان و اعوان او محفوظ ماند و خداوند مزد صدیقین به او عطا کند.

 

اعمال سه شب اول و روز اول

و نیز فرمود هر کس سه روز اول شعبان روزه بدارد وشبهای انهارابعبادت قیام کند ( ودر آن سه شب ) دورکعت نماز بیک حمد وپانزده توحید بخواند خداوند شر اهل آسمانها وزمینها را و شر هر سلطان جائری را از وی دور کند وقسم  بخدائی که مرا بحق نبوت فرستاده که خدای تعالی هفتاد هزار گناه کبیرۀ او که بین خود وخدا کرده آمرزد وعذاب و شدائد قبر را از او دور کند .

نمازشب دوم شعبان : رسول خدا فرمود هرکه درشب دوم شعبان پنجاه رکعت نماز کند بعد ازحمد هریک از توحید ومعوذتین را یکبار بخواند خداوند متعال فرشتگان کرام الکاتبین  را فرماید که تا یک سال  گناهی برای او ننویسند وخداوند بهرۀ  برای او در عبادت اهل آسمان وزمین  قرار میدهد و فرموده قسم  به آن خدائیکه  مرا به نبوت  مبعوث  نموده  که  قیام وعبادت این  شب را ترک  نمیکند مگر شقی یا منافق یا فاجر.

نماز شب سوم شعبان: فرمود هرکس در شب سوم شعبان دورکعت نماز گذارد ودر هر رکعت  بعداز حمد بیست و پنج بار توحید بخواند خداوند برای او در روز قیامت هشت در بهشت را بگشاید وهفت در جهنم می بندد وهزار حله وتاج برای او می پوشاند و روز سوم روزه اش خوب است و دعائی وارد است .

4- هزار سال عبادت  ونیز فرمود هر در شب چهارم شعبان  دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد بیست  وپنج بار توحید را بخواند خداوند به هر رکعتی  ثواب هزار هزار سال برای او نویسد  وبه هر سورۀ هزار شهر از برای او بنا کند وثواب هزار هزار شهید بروی عطا میفرماید .

5- نماز شب پنجم  ونیز  فرمود ه هرکه در شب پنجم شعبان  دو رکعت  نماز کند  ودرهر رکعت  بعد از حمد پانصد توحید بخواند  بعد از سلام  هفتاد صلوات  فرستد خداوند هزار حاجت از حوائج  دنیا وآخرت او را بر آورد و به عدد ستارگان  آسمان شهری  در بهشت  به او عطا فرماید .

6-نماز شب ششم  فرمود هر که در شب ششم شعبان  چهار رکعت  نماز گذارد  در هر رکعت  بعد از حمد پنجاه بار توحید را بخواند  خداوند روح  او را به سعادت  قبض میکند  وقبر او را وسیع  نماید وچون از قبر بیرون آید رویش  مانند  ماه  می درخشد وگوید : اشهد ان لااله الاالله وان محمداًعبده و رسوله .

7- نماز شب هفتم  آن حضرت  فرموده  هرکه  درشب هفتم  شعبان  دو رکعت نماز گذارد  ودر رکعت اول  بعد از حمد صد بار توحید  ودررکعت دوم  بعداز حمد  صد بار آیه الکرسی  فرمود هر مومن و مومنه ای که این  نماز را بخواند خداوند دعای اورا  مستجاب کند وحوائج او را بر آورد و درهر روز ثواب  شهیدی برای او مینویسد  ودر وی  گناهی  نمی ماند ودر مصباح کفعمی  در  رکعت  دوم  یک آیه الکرسی  ودر زاد المعاد  در هر رکعت صد  توحید .

8-آمرزش گناهنست :

 

فرمود هر که در شب هشتم شعبان  دو رکعت نماز گذارد  ودررکعت اول  بعد از حمد یک بار آمن الرسول  تا آخر سورۀ بقره  ودررکعت دوم  بعد ازحمد یک بار  قل انما انا بشر مثلکم  آخر سورۀ کهف وپانزده بار توحید  بخواند اگر گناهانش  بیشتر از کف  دریاها  باشد خداوند اورا ازدنیا بیرون  نمی برد  مگر پاکیزه و گویا  تورات وانجیل و زبور و قرآن خوانده باشد (بشرط تقوی ).

9- مزد دوازده شهید دارد:  فرمود  هرکه درشب نهم شعبان چهار رکعت نماز گذارد ودرهررکعت  بعد از حمد  ده بار  اذا جاء نصر الله والفتح  بخواند  بدن او را بر آتش جهنم  حرام  کند  البته و بشمارۀ آیه که میخواند  مزد دوازده  شهید از شهدای بدر و مزد علماء رابه او عطا کند .

10- مزد هزار حسنه: فرمود  هرکه در شب دهم شعبان  چهار رکعت  نماز کند  ودر هر رکعت بعد از حمد یک بار آیه الکرسی  وسه   بار  انا اعطیناک الکوثر  بخواند خداوند بفرشتگان خود فرماید  صد هزار حسنه  برای او بنویسید  وصد هزار درجه بلند کنید  وصد هزار در برای او بگشائید وهیچگاه بر وی نبندید  وخداوند  اوراو والدین اورا می آمرزد .

11- هشت روضۀ بهشت است : ازآن حضرت  منقول است  که        هر کس  در شب  یازدهم شعبان  هشت رکعت  نماز کند  ودرهررکعتی بعد از حمد ده بار سورۀ کافرون بخواند  قسم بخداوند یکه  مرا بحق  به نبوت فرستاده که  هیچ مؤمنی  کامل  الایمان  این نماز را میگذارد مگر آنکه خداوند  به هر رکعتی  یک روضه از ریاض  بهشت  به او بخشد .

12- آمرزش جهل سال : فرمودهرکه در شب دوازدهم شعبان  دوازده رکعت نماز کند  و در هر رکعت  بعداز حمد ده بار الهیکم التکاثر بخواند خداوند گناه  چهل سالۀ او را  بیامرزد  وچهل درجه برایش بلند کند و چهل هزار ملک برای او آمرزش خواهند  وبرای اوست مزد کسی که شب قدر را درک کرده .

13- برات آزادی : فرمود  هرکه در شب  سیزدهم  شعبان  دو رکعت نماز کند  ودر هر رکعت بعد از حمد  یک بار سورۀ والتین  بخواند  گویا  دویست بنده از فرزندان اسماعیل آزاد کرده  واز گناهان خود پاک  میشود  مانند روزی که از مادر متولد شده وخداوند برات آتش جهنم  برایش  عطا کند  وبا حضرت رسول وابراهیم خلیل علیهما السلام  رفیق شود .

از نماز ایام البیض غفلت  نشود : شب سیزده  دو رکعت  در هر رکعت بعد از حمد یس و تبارک وتوحید .وشب چهاردهم چهار رکعت وشب پانزدهم شش رکعت  بنحو مذکور ومزد آن  مذکور شد .

14- ثواب نماز شب چهارده : فرمود هر که در شب چهاردهم شعبان  چهار رکعت  نماز کند  ودر هر رکعت بعد از حمد پنج بار والعصر بخواند خداوند ثواب نماز گذارده از عهد آدم تا روز قیامت  برای او نویسد وروز قیامت  مبعوث  و محشور میشود در حالیکه  رویش از آفتاب و ماه  روشن تر باشد وآمرزیده گردد  .

                                


نوشته شده در : پنجشنبه 23 آذر 1391  توسط : لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد.    نظرات() .

viagra w tesco uk
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:10 ق.ظ

Hi I am so grateful I found your webpage, I really found you by error, while I was browsing on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say cheers for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the fantastic work.
is there any natural viagra
شنبه 18 خرداد 1398 12:22 ب.ظ

Can I simply say what a comfort to find a person that actually understands what they're talking about on the net. You actually know how to bring an issue to light and make it important. More people ought to check this out and understand this side of the story. I was surprised you're not more popular since you most certainly have the gift.
kerrimatzen.hatenablog.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 08:09 ب.ظ
I'm not sure the place you are getting your information, but great topic.
I needs to spend some time studying much more or working out
more. Thank you for great information I used to be searching for this
info for my mission.
How long will it take for my Achilles tendon to heal?
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:53 ق.ظ
Hello there! This post couldn't be written much better!
Looking through this article reminds me of my previous roommate!
He continually kept preaching about this.

I'll forward this article to him. Fairly certain he will have a very good read.
Thanks for sharing!
kathlenemesina.wordpress.com
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 10:38 ق.ظ
I love reading through an article that can make men and women think.
Also, thank you for allowing for me to comment!
Annetta
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:00 ب.ظ
Hi there! This is kind of off topic but I need some advice from
an established blog. Is it tough to set up your own blog?

I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.
I'm thinking about making my own but I'm not sure where
to begin. Do you have any points or suggestions?
Appreciate it
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 11:45 ق.ظ
I really like what you guys are up too. Such
clever work and reporting! Keep up the wonderful works
guys I've included you guys to my own blogroll.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 11:56 ق.ظ
Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 12:34 ق.ظ
Peculiar article, totally what I needed.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:30 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It
really useful & it helped me out a lot. I hope to give
something back and aid others like you aided me.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 10:06 ب.ظ
This is a topic which is near to my heart... Best wishes! Exactly where are your
contact details though?
BHW
چهارشنبه 16 فروردین 1396 02:58 ب.ظ
Magnificent goods from you, man. I have take note your stuff previous to
and you're just too fantastic. I actually like what you have
acquired right here, really like what you are stating and
the way in which by which you are saying it. You are making
it enjoyable and you still take care of to keep it smart.
I can't wait to learn much more from you. This is really a wonderful
web site.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 08:29 ب.ظ
whoah this weblog is magnificent i like studying
your posts. Keep up the good work! You recognize, lots of individuals are looking around for
this information, you can help them greatly.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 12:23 ب.ظ
After checking out a number of the articles on your blog, I honestly like your way of
blogging. I added it to my bookmark webpage list and will be checking
back soon. Take a look at my website too and tell me how you feel.
معصومه
پنجشنبه 31 تیر 1389 09:21 ق.ظ
از اینكه نمازهای ماه شعبان را ذاشتید ممنون چون خیلی از سایت ها رو گشتم ولی پیدا نكردم فقط چرا تا 14 است پس بقیه اش كو؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic