امروز:

نمازهای ماه شعبان

                                         ماه شعبان

97 بحار79:

صفوان جمال می گوید امام صادق به من فرمود هر کس دور تو است بروزۀ شعبان وادار کن گفتم در آن فضیلتی است فرمود آری رسول خدا هرگاه هلال شعبان را می دید امر می کرد منادی در مدینه ندا کند (( یا اَهلَ یَثرِبَ اِنّی رَسُولُ اللهِ اِلَیکُم اَلا اِنِّ شَعبانَ شَهری فَرَحِمَ اللهُ مَن اَعانَنی عَلی شَهری)) ای مردم مدینه من رسول خدایم به سویتان آگاه باشید شعبان ماه من است خدا رحمت کند کسی را که (با روزه) بر ماه من کمک کند بعد حضرت گفت امیرالمومنین می فرمود از زمانیکه منادی رسول خدا را شنیدم روزۀ شعبان از من فوت نشد و انشاالله تا زنده ام فوت نخواهد شد بعد فرمود روزۀ دو ماه  پی در پی توبه است از خداوند......

 

                      نماز شب اول شعبان

رسول خدا صلی الله علیه وآله هر کس در شب اول شعبان صد رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد یک بار توحید بخواند و چون از نماز فارغ شد  پنجاه بار حمد  بخواند سوگند به آن خداییکه مرا به نبوت مبعوث کرد که چون این نماز را بگذارد و روزه بدارد خداوند از او شرّ اهل آسمان و شرّ اهل زمین را و شرّ شیطان و سلاطین را دفع نماید و هفتاد هزار گناه کبیرۀ او را بیامرزد و عذاب قبر را از وی بر می دارد و نکیر ومنکر او را نترساند و از قبرش بیرون آید و صورت او مثل ماه شب چهارده باشد و بر صراط مثل برق بگذرد و نامۀ عملش را بدست راستش می دهند.

نماز دیگر :

آن حضرت فرمود هر کس در شب اول شعبان دوازده رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد پانزده بار توحید بخواند خداوند به او ثواب دوازده هزار شهید به او عطا کند و برای او عبادت دوازده هزار سال نویسد و از گناهان خود پاک شود مثل روزیکه از مادر متولد شده و بعد از هر آیه ای که در قرآن است قصری در بهشت برای او عطا فرماید.

نماز دیگر :

که مزدش زیاد است و نیز فرمود هر که در شب اول شعبان دو رکعت نماز کند و در هر رکعت بعد از حمد سی بار توحید بخواند و بعد از سلام بگوید (( اَللّهُمَّ هذا عَهدی عِندَکَ اِلی یَومِ القِیمَةِ )) از شیطان و اعوان او محفوظ ماند و خداوند مزد صدیقین به او عطا کند.

 

اعمال سه شب اول و روز اول

و نیز فرمود هر کس سه روز اول شعبان روزه بدارد وشبهای انهارابعبادت قیام کند ( ودر آن سه شب ) دورکعت نماز بیک حمد وپانزده توحید بخواند خداوند شر اهل آسمانها وزمینها را و شر هر سلطان جائری را از وی دور کند وقسم  بخدائی که مرا بحق نبوت فرستاده که خدای تعالی هفتاد هزار گناه کبیرۀ او که بین خود وخدا کرده آمرزد وعذاب و شدائد قبر را از او دور کند .

نمازشب دوم شعبان : رسول خدا فرمود هرکه درشب دوم شعبان پنجاه رکعت نماز کند بعد ازحمد هریک از توحید ومعوذتین را یکبار بخواند خداوند متعال فرشتگان کرام الکاتبین  را فرماید که تا یک سال  گناهی برای او ننویسند وخداوند بهرۀ  برای او در عبادت اهل آسمان وزمین  قرار میدهد و فرموده قسم  به آن خدائیکه  مرا به نبوت  مبعوث  نموده  که  قیام وعبادت این  شب را ترک  نمیکند مگر شقی یا منافق یا فاجر.

نماز شب سوم شعبان: فرمود هرکس در شب سوم شعبان دورکعت نماز گذارد ودر هر رکعت  بعداز حمد بیست و پنج بار توحید بخواند خداوند برای او در روز قیامت هشت در بهشت را بگشاید وهفت در جهنم می بندد وهزار حله وتاج برای او می پوشاند و روز سوم روزه اش خوب است و دعائی وارد است .

4- هزار سال عبادت  ونیز فرمود هر در شب چهارم شعبان  دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد بیست  وپنج بار توحید را بخواند خداوند به هر رکعتی  ثواب هزار هزار سال برای او نویسد  وبه هر سورۀ هزار شهر از برای او بنا کند وثواب هزار هزار شهید بروی عطا میفرماید .

5- نماز شب پنجم  ونیز  فرمود ه هرکه در شب پنجم شعبان  دو رکعت  نماز کند  ودرهر رکعت  بعد از حمد پانصد توحید بخواند  بعد از سلام  هفتاد صلوات  فرستد خداوند هزار حاجت از حوائج  دنیا وآخرت او را بر آورد و به عدد ستارگان  آسمان شهری  در بهشت  به او عطا فرماید .

6-نماز شب ششم  فرمود هر که در شب ششم شعبان  چهار رکعت  نماز گذارد  در هر رکعت  بعد از حمد پنجاه بار توحید را بخواند  خداوند روح  او را به سعادت  قبض میکند  وقبر او را وسیع  نماید وچون از قبر بیرون آید رویش  مانند  ماه  می درخشد وگوید : اشهد ان لااله الاالله وان محمداًعبده و رسوله .

7- نماز شب هفتم  آن حضرت  فرموده  هرکه  درشب هفتم  شعبان  دو رکعت نماز گذارد  ودر رکعت اول  بعد از حمد صد بار توحید  ودررکعت دوم  بعداز حمد  صد بار آیه الکرسی  فرمود هر مومن و مومنه ای که این  نماز را بخواند خداوند دعای اورا  مستجاب کند وحوائج او را بر آورد و درهر روز ثواب  شهیدی برای او مینویسد  ودر وی  گناهی  نمی ماند ودر مصباح کفعمی  در  رکعت  دوم  یک آیه الکرسی  ودر زاد المعاد  در هر رکعت صد  توحید .

8-آمرزش گناهنست :

 

فرمود هر که در شب هشتم شعبان  دو رکعت نماز گذارد  ودررکعت اول  بعد از حمد یک بار آمن الرسول  تا آخر سورۀ بقره  ودررکعت دوم  بعد ازحمد یک بار  قل انما انا بشر مثلکم  آخر سورۀ کهف وپانزده بار توحید  بخواند اگر گناهانش  بیشتر از کف  دریاها  باشد خداوند اورا ازدنیا بیرون  نمی برد  مگر پاکیزه و گویا  تورات وانجیل و زبور و قرآن خوانده باشد (بشرط تقوی ).

9- مزد دوازده شهید دارد:  فرمود  هرکه درشب نهم شعبان چهار رکعت نماز گذارد ودرهررکعت  بعد از حمد  ده بار  اذا جاء نصر الله والفتح  بخواند  بدن او را بر آتش جهنم  حرام  کند  البته و بشمارۀ آیه که میخواند  مزد دوازده  شهید از شهدای بدر و مزد علماء رابه او عطا کند .

10- مزد هزار حسنه: فرمود  هرکه در شب دهم شعبان  چهار رکعت  نماز کند  ودر هر رکعت بعد از حمد یک بار آیه الکرسی  وسه   بار  انا اعطیناک الکوثر  بخواند خداوند بفرشتگان خود فرماید  صد هزار حسنه  برای او بنویسید  وصد هزار درجه بلند کنید  وصد هزار در برای او بگشائید وهیچگاه بر وی نبندید  وخداوند  اوراو والدین اورا می آمرزد .

11- هشت روضۀ بهشت است : ازآن حضرت  منقول است  که        هر کس  در شب  یازدهم شعبان  هشت رکعت  نماز کند  ودرهررکعتی بعد از حمد ده بار سورۀ کافرون بخواند  قسم بخداوند یکه  مرا بحق  به نبوت فرستاده که  هیچ مؤمنی  کامل  الایمان  این نماز را میگذارد مگر آنکه خداوند  به هر رکعتی  یک روضه از ریاض  بهشت  به او بخشد .

12- آمرزش جهل سال : فرمودهرکه در شب دوازدهم شعبان  دوازده رکعت نماز کند  و در هر رکعت  بعداز حمد ده بار الهیکم التکاثر بخواند خداوند گناه  چهل سالۀ او را  بیامرزد  وچهل درجه برایش بلند کند و چهل هزار ملک برای او آمرزش خواهند  وبرای اوست مزد کسی که شب قدر را درک کرده .

13- برات آزادی : فرمود  هرکه در شب  سیزدهم  شعبان  دو رکعت نماز کند  ودر هر رکعت بعد از حمد  یک بار سورۀ والتین  بخواند  گویا  دویست بنده از فرزندان اسماعیل آزاد کرده  واز گناهان خود پاک  میشود  مانند روزی که از مادر متولد شده وخداوند برات آتش جهنم  برایش  عطا کند  وبا حضرت رسول وابراهیم خلیل علیهما السلام  رفیق شود .

از نماز ایام البیض غفلت  نشود : شب سیزده  دو رکعت  در هر رکعت بعد از حمد یس و تبارک وتوحید .وشب چهاردهم چهار رکعت وشب پانزدهم شش رکعت  بنحو مذکور ومزد آن  مذکور شد .

14- ثواب نماز شب چهارده : فرمود هر که در شب چهاردهم شعبان  چهار رکعت  نماز کند  ودر هر رکعت بعد از حمد پنج بار والعصر بخواند خداوند ثواب نماز گذارده از عهد آدم تا روز قیامت  برای او نویسد وروز قیامت  مبعوث  و محشور میشود در حالیکه  رویش از آفتاب و ماه  روشن تر باشد وآمرزیده گردد  .

                                


نوشته شده در : پنجشنبه 23 آذر 1391  توسط : لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد.    نظرات() .

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو