جلوه های عرفانی تقرب الی الله http://doaa.mihanblog.com 2020-03-27T01:03:52+01:00 text/html 2013-06-24T20:34:24+01:00 doaa.mihanblog.com لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد اعمال و نمازهای شب نیمۀ شعبان وروزهای بعد از آن http://doaa.mihanblog.com/post/60 <p align="center"><strong><font size="4"><font color="#990000"><font face="">&nbsp;&nbsp; اعمال شب نیمۀ شعبان<span style='font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></font></font></font></strong> </p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font size="4">شب نیمۀ شعبان از لیالی ممتاز میباشد از امام<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>پنجم از فضل ان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>سئوال<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>شد فرمود انشب<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بعد از لیله القدر برترین شبها است<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>دز آن شب<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>خداوند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>به بندگان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>فضل خود را میبخشد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وایشان را بمن<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وکرمش<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بیامرزد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>پس<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بتقرب<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>خدا<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>در آن شب<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بکوشید<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>که خدا قسم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>یاد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>کرده<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بذات<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>مقدس<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>خود<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>در آن شب<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>سائلی را<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>از در گاهش ناامید<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نکند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>تازمانیکه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>معصیت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نخواهد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وآن شبی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>است<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>که<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>حقتعالی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>برای<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ما قرار داده<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>مقابل<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>شب قدر یکه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>برای<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>پیغمبر<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>قرار<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>داده<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>پس در عبادت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ودعابکوشید<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ومزید شرافت است<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ولادت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>صاحب الزمان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>امام الانس والجان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>که در سنۀ 255 هجری قمری<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>در سر من رای متولد شد .<o:p></o:p></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><font face=""><font size="4"><b><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-font-size: 11.0pt;' lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 0, 0);">اعمال شب نیمۀ شعبان</span></span></b><span style='font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><o:p></o:p></span></font></font></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><font face=""><font size="4"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA">1-غسل که باعث تخفیف کناهانست.</span><span style='font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><o:p></o:p></span></font></font></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><font face=""><font size="4"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA">&nbsp;2توبۀ از گناه .</span><span style='font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><o:p></o:p></span></font></font></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><font face=""><font size="4"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>3 شبرا بعبادت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بسر برد وکارهائیکه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>پیغمبر وائمۀ اطهار کرده اند بکند. </span></font></font></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><font face=""><font size="4"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"></span></font></font><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font size="4"></font></font></span>&nbsp;</p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font size="4"></font></font></span>&nbsp;</p><font face=""><font size="4"> <p align="center"><strong><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#990000" size="4" face="">&nbsp;&nbsp; عبادت پیغمبر در آن شب </font></strong></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">امام صادق (ع) فرمود رسولخدا شب نیمۀ شعبانی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نزد عایشه بود همینکه نصف شب<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>شد از رختخواب<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>برای<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>عبادت برخواست<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>پس از چند لحظه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>عایشه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بیدار شد دید پیغمبر<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بیرون<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>شده غیرت زنانه او را گرفت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>گمان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>کرد که حضرت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>پیش<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بعضی از زنان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>خود رفته<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>خود را در<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp; </span>چادر پیچید<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بخدا قسم تار آن مو وپود آن را ازکرک شتر<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بود<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ودر حجرات<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>زوجات<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>جستجوی رسولخدا میکرد ناگاه <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>دید آنحضرت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>در سجده<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>است<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>مثل<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>جامۀایکه بر زمین چسپیده شنید آنحضرت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>در سجده<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>میگوید (( سجد لک<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>سوادی وخیالی وآمن بک فوءادی هذه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>یدای<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وما<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>جنیته علی نفسی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>یا عظیم ترجی لکل<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>عظیم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>اغفرلی العظیم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>فانه لا یغفر الذنب العظیم الا الرب العظیم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>)). پس سر مبارک<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>خودرا بلند نمود ودوباره بسجده رفت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>عایشه شنید<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>آنحضرت میگوید:اعوذ بوجهک الذی اضائت له السموات والارضون<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>واتکشفت له<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>الظلمات<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وصلح<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>علیه امر الاولین والاخرین<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>من فجاءت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نقمتک و من تحویل<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>عافیتک<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ومن زوال نعمتک<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>اللهم ارزقنی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>قلبا تقیا نقیا ومن<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>الشرک بریئا لاکافرا ولا شقیا .بعد دو طرف صورت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>خودرا<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بر خاک<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نهاده<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وگفت : عفرت وجهی فی التراب وحق لی ان اسجد لک .<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">وچون<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>حضرت خواست<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بر گردد عایشه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بسوی رختخواب خود شتافت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>رسول خدا<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>آمد دید عایشه نفس میزند فرمود این نفس زدن<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>چیست مگر ندانستۀ امشب<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>چه شبی است<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>شب نیمۀ شعبانست<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>که در آن روزیها<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>قسمت می گردد و اجلها و روندگان بحج<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>در آن نوشته<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>میشود<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وهمانا<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>خدای تعالی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>در این شب از خلق خود<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>میآمرزد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بیشتر از عدد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>موهای بزهای<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>قبیلۀ کلب<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وملائکۀ خود را از آسمان به زمین مکه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>میفرستد .<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">صد بار بگویید سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر . تا خدای تعالی گناهان گذشته اش را بیامرزد و حاجات دنیا وآخرتش را بر آورد .<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">دعای کمیل را بخوانید که در این شب وارد شده.<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>ابو یحیی گوید به مولایم امام صادق(ع) گفتم بهترین دعا در این شب کدام است فرمود چون نماز عشاء را کردی دو رکعت نماز کن در رکعت اول بعد از حمد سورۀ کافرون و در رکعت دوم بعد از حمد سورۀ توحید را بخوانید و بعد از سلام 33 بار سبحان الله و 33 بار الحمدلله و34 بار الله اکبر بگو بعد دعای (یا من ایه ملجاء العباد.....)<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بخوان که در مفاتیح الجنان می باشد و در سجده 20 بار یا رب و 7 بار یا الله و 7 بار لا حول و لا قوةِ الا بالله و 10 بار ماشاءالله و 10 بار لا قوةِ الا بالله بعد صلوات بفرست وحاجت خود را بخواه والله اگر با این عمل به عدد قطرات بارن حاجت خواهی خداوند به کرم عمیم و فضل جسیم خود آنها را به تو می رساند <o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">نمازهای شب نیمۀ شعبان<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد 10 بار توحید بعد از سلام 10 بار یا رب اغفر لنا و 10 بار یا رب ارحمنا و 10 بار یا رب تب علینا و 21 توحید بخوانید و 10 بار بگویید سبحان الذی یحیی الموتی و یمیت الاحیاء و هو علی کل شئ قدیر.<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><span style='color: rgb(153, 0, 0); font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-font-size: 11.0pt;' lang="FA">نمازی دیگر </span></b><b><span style='color: rgb(153, 0, 0); font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 13.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA">چهار رکعت نماز که سی نفر از اصحاب امام صادق (ع) آن را از آن حضرت روایت کرده اند و در هر رکعتی بعد از حمد صد بار توحید بخواند و بعد از نماز این دعا را بخواند : اللهم انی الیک فقیر و من عذابک خائف مستجیر اللهم لا تبدل اسمی و لا تغیر جسمی و لا تجهد بلایی و لا تشمت بی اعدائی اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برحمتک من عذابک و اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جلّ ثنائک انت کما اثنیت علی نفسک وفوق ما یقول القائلون</span><span style='font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><o:p></o:p></span></font></font></font></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style='color: rgb(51, 204, 0); font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">این نماز 74 هزار گناه را می برد<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA">ابن بابویه از حضرت امام حسن مجتبی (ع) روایت کرده که جبرئیل (ع) بر حضرت رسول(ص) نازل شد و گفت یا محمد امت خود را امر کن که در شب نیمۀ شعبان ده رکعت نماز کنند هر دو رکعت به یک سلام و در هر رکعت بعد از حمد ده بار توحید بخوانند پس به سجده روند و در سجده گویند: اللهم لک سجد سوادی و خیالی و بیاضی یا عظیم کل عظیم اغفر لی ذنبی العظیم فأنه لایغفر غیرک یا عظیم . پس هر کس این عمل را به جا آورد خداوند 74 هزار گناه را از او محو کنند ومانند آن حسنه در نامۀ عمل او بنویسد و از پدر و مادرش هفتاد هزار گناه را محو نماید.</span><span style='font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><o:p></o:p></span></font></font></font></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">نمازی دیگر عامه و خاصه از آن حضرت روایت کرده اند که فرمود شب نیمۀ شعبان در خواب دیدم جبرئیل )ع) بر من نازل شد و گفت ای محمد آیا در این شب به خواب مروی؟ گفتم این چه شبی است گفت شب نیمۀ شعبان است پس مرا برخیزانید و به سوی قبرستان بقیع برد و گفت سر به سوی آسمان بلند کن این شبی است که درهای آسمان گشوده می شود یعنی درهای رحمت و درهای آمرزش گناهان و درهای فضل و احسان و درهای توبه و درهای نعمت و درگاه جود و بخشش ، و خداوند از بندگان در این شب به عدد موهای چهار پایان و پشمهای آنها می آمرزد ای محمد هر که در این شب صد رکعت نماز بخواند هر دو رکعت به یک سلام و در هر رکعت بعد از حمد ده بار توحید بخواند و چون از همه فارغ شود ده بار آیۀ الکرسی و ده بار حمد و صد بار سبحان الله گوید حق تعالی صد گناه کبیرۀ مهلکه او را بیامرزد و بعدد هر سوره و تسبیح قصری در بهشت به او عطا کند و شفاعت او را در حق صد نفر از اهل خانۀ او و خویشانش قبول کندو او را در ثواب شهداء شریک کند و ثواب روزه داران اینماه و عبات کنندکان این ماه را به او عطا کند و بدون اینکه از مزد آنها چیزی کم کند پس این شب را احیاء کن ای محمد امت خود را امر کن.<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><span style='color: rgb(153, 0, 0); font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-font-size: 11.0pt;' lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>نماز جعفر در شب پانزدهم</span></b><b><span style='color: rgb(153, 0, 0); font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 13.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA">حسن بن فضال گفت ازحضرت امام رضا(ع) از شب پانزدهم شعبان پرسیدم فرمود آن شبی است که خداوند در آن بندگانی از آتش دوزخ می رهاند و در آن گناهان بزرگ را می آمرزد عرض کردم آیا در آن نماز بیشتری بر سایر شبها هست فرمود در آن نیست جز چیزی که وظیفه باشد و ولی اگر دوست داری در آن عملی انجام دهی بر تو باد به نماز جعفر بن ابی طالب و در آن شب ذکر خدا و استغفار زیاد کن زیرا پدرم می فرمود در آن دعا مستجاب است .</span><span style='font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><o:p></o:p></span></font></font></font></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">16 – نماز شب شانزدهم: سید اجل ابن طاووس علیه الرحمه از رسول خدا روایت کرده که هر کس در شب شانزدهم شعبان دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد یک بار آیۀ الکرسی و یازده بار توحید بخواند به من فرمود هر کس این دو رکعت را بخواند به او عطا کنم مثل آنچه بر نبوت تو بخشم و برای او در بهشت هزار قصر بنا می شود.<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">17 – آمرزش است : فرمود هر که در شب هفدهم دو رکعت نماز گذارد در هر رکعت بعد از حمد هفتاد و یک بار توحید بخواند و چون فارغ شود 70 بار استغفار کند از جای خود بر نخیزد جز آنکه خداوند او را بیامرزد و بر وی گناهی نوشته نمی شود <o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">18- این نماز شقاوت را می برد : فرمود هر که در شب هجدهم ده رکعت نماز گذارد هر دو رکعت به یک سلام و در هر رکعت بعد از حمد پنج بار توحید را بخواند خداوند هر حاجت که در این شب خواسته باشد برآورد و اگر شقی باشد خداوند او را سعید گرداند و اگر در آن سال بمیرد شهید می میرد.<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">19- برای والدین نافع است: فرمود هر در شب نوزدهم دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد پنج بار (قل اللهم مالک الملک............... بغیر حساب) از آیۀ 26 و 27 از سورۀ آل عمران بخواند خداوند گناهان گذشته و آیندۀ او را می آمرزد و آنچه نماز بعد از آن گذارد قبول می کند و اگر والدین او در آتش باشند آزاد نماید.<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">20- جای خود را در بهشت می بیند : فرمود هر که در شب بیستم چهار رکعت نماز گذارد در هر رکعت بعد از حمد پانزده بار ( اذا جاء نصرالله و الفتح......) بخواند به آن خدایی که مرا به حق فرستاده از دنیا نرود مگر آنکه مرا در خواب ببیند و جای خود را در بهشت می بیند و با کرام برره محشور می شود.<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">21- نماز شب بیست و یکم :فرمود هر که در شب بیست و یکم هشت رکعت نماز گذارد ( هر دو رکعت به یک سلام) در هر رکعت بعد از حمد هر یک از توحید و معوذتین را یک بار بخواند خداوند به عدد ستارگان آسمان برای او حسنات نویسد و به عدد آن درجات بلند کند و سیئات محو نماید.<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">22- نماز شب بیست و دوم : فرمود هر که در شب بیست و دوم دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد هر یک از سوره های کافرون و توحید را پانزده بار بخواند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>خداوند نام او را در اسماء صدیقین می نویسد و در روز قیامت در زمرۀ مرسلین می آید و او در پناه پروردگار باشد.<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">23- شرح صدر در این نماز است : فرمود هر که در شب بیست و سوم سی رکعت ( هر دو رکعت به یک سلام) نماز کند در هر رکعت بعد از حمد یک بار سورۀ زلزال بخواند خداوند غل و غش را از دل او بر دارد و از جمله کسانمی باشد که خداوند شرح صدر برای آنها از اسلام عطا نموده و محشور می شود در حالی که روی او مانند بدر باشد.<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">24- با این نماز خود را از آتش برهانید: فرمود هر که در شب بیست وچهارم دو رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد ده بار اذا جاء نصر الله و الفتح را بخواند او را به آزاد کردن از آتش و از عذاب قبر و حساب آسان و زیارت و نوح و پیغمبران و شفاعت گرامی بدارد.<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">25-شب بیست و پنجم : فرمود هر کس در این شب ده رکعت نماز گذارد ( هر دو رکعت به یک سلام) در هر رکعت بعد از حمد یک بار الهیکم التکاثر بخواند خداوند ثواب آمرین به معروف و ناهین از منکر و مزد هفتاد پیغمبر به او می بخشد.<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">26- نماز شب بیست و ششم : فرمود هر که در این شب ده رکعت نماز کند (هر دو رکعت به یک سلام) در هر رکعت بعد از حمد ده بار (آمن الرسول.........) آیه285 از سورۀ بقره<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بخواند خداوند او را از آفات دنیا و آخرت معاف کند و در روز قیامت شش نور به او بخشد .<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">27- نماز شب بیست و هفتم : فرمود هرکس در این شب دو رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد ده بار سورۀ الاعلی ( سبح اسم ربک.......) بخواند خداوند هزار هزار حسنه برای او می نویسد و هزار هزار سیئه از او محو نماید و هزار هزار درجه بلند فرماید و تاجی از نور ب سرش می گذارد.<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">28- نماز شب بیست و هشتم: فرمود هر کس در این شب چهار رکعت نماز گذارد (هر دو رکعت به یک سلام) در هر رکعت بعد از حمد هر یک از توحید و معوذتین را یک بار بخواند از قبر برخیزد در حالی که رویش مانند بدر باشد و خداوند اهوال روز قیامت را از وی دفع کند .<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">29- نماز شب بیست و نهم : فرمود هر که در شب بیست و نهم ده رکعت نماز کند (هر دو رکعت به یک سلام)<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بعد از حمد ده بار( الهیکم التکاثر....) و ده بار سورۀ فلق و ده بار سورۀ الناس و ده بار سورۀ توحید بخواند خداوند مزد مجتهد به او بخشد ومیزانش سنگین و حسابش سبک و مثل برق خاطف از صراط می گذرد.<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA">30- نماز شب سی ام شعبان: فرمود هر کس در شب سی ام دو رکعت نماز گذارد در هر رکعت بعد از حمد ده بار سورۀ الاعلی بخواند و چون فارغ شود صد بار صلوات بفرستد قسم به خدایی که<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>مرا به حق به نبوت فرستاده خداوند برای او در جنة النعیم هزار هزار شهر بلند می کند و اگر اهل آسمانها و زمین به شمردن مزد آن گرد آیند قادر نمی شوند و خداوند هزار حاجت او را بر آورد.</span><span style='font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><o:p></o:p></span></font></font></font></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style='font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA">&nbsp;</span><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><o:p></o:p></span></font></font></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><span style='color: rgb(153, 0, 0); font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-font-size: 11.0pt;' lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>نماز جمعۀ آخر شعبان</span></b><b><span style='color: rgb(153, 0, 0); font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 13.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA">جمعۀ آخر شعبان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ما بین نماز ظهر وعصر هشت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>رکعت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نماز بخواند (هر دو رکعت به یک سلام)<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>در هر رکعت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بعد از حمد پنج بار سورۀ قدر وپنج بار توحید و پنج بار<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>الم نشرح بعد از همه یک بار<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>این دعا را بخواند :اللهم یا اکرم من کل کریم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ویا اسرع مجیب ویا اقرب سمیع اشرکنی فی جمیع ما اعطیت عبادک فی هذا الیوم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وما قبله<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وما بعده<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بحق محمد وآله واصحابه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وبحق القران العظیم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>آمین آمین برحمتک یا ارحم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp; </span>الراحمین .وسزاوار است<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>جمعۀ آخر شعبان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>انسان در دعا<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>واستغفار وتوبه وانابه کوشش کند.</span><span style='font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><o:p></o:p></span></font></font></font></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="">دعای روزهای آخر شعبان: در روایت است که هر کس سه روز آخر شعبان را روزه بگیرد و به رمضان وصل کند حق تعالی ثواب روزۀ دو ماه متوالی برایش می نویسد و آخرهای شعبان این دعا را زیاد بخواند اَللهُمَّ اِن لَم تَکُن غَفَرتَ لَنا فیما مضی مِن شَعبانٍ فَاغفِرلَنا فیما بَقِیَ مِنهُ همانا که خداوند در این ماه آزاد می کند بنده های بسیار را از آتش به حرمت ماه رمضان...&nbsp; </font></span></p> <p style="background: rgb(247, 245, 238); margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style='font-family: "Arial", "sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"></span><span style='font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="FA"><o:p></o:p></span><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4">&nbsp;</font></p><o:p></o:p></font></font> text/html 2012-12-12T21:36:27+01:00 doaa.mihanblog.com لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد نمازهای ماه شعبان http://doaa.mihanblog.com/post/61 <font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun: yes;"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>ماه شعبان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></b></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">97 بحار79:<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">صفوان جمال می گوید امام صادق به من فرمود هر کس دور تو است بروزۀ شعبان وادار کن گفتم در آن فضیلتی است فرمود آری رسول خدا هرگاه هلال شعبان را می دید امر می کرد منادی در مدینه ندا کند <b>(( یا اَهلَ یَثرِبَ اِنّی رَسُولُ اللهِ اِلَیکُم اَلا اِنِّ شَعبانَ شَهری فَرَحِمَ اللهُ مَن اَعانَنی عَلی شَهری)) </b>ای مردم مدینه من رسول خدایم به سویتان آگاه باشید شعبان ماه من است خدا رحمت کند کسی را که (با روزه) بر ماه من کمک کند بعد حضرت گفت امیرالمومنین می فرمود از زمانیکه منادی رسول خدا را شنیدم روزۀ شعبان از من فوت نشد و انشاالله تا زنده ام فوت نخواهد شد بعد فرمود روزۀ دو ماه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>پی در پی توبه است از خداوند......<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><b><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;</span>نماز شب اول شعبان<o:p></o:p></b></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">رسول خدا صلی الله علیه وآله هر کس در شب اول شعبان صد رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد یک بار توحید بخواند و چون از نماز فارغ شد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>پنجاه بار حمد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بخواند سوگند به آن خداییکه مرا به نبوت مبعوث کرد که چون این نماز را بگذارد و روزه بدارد خداوند از او شرّ اهل آسمان و شرّ اهل زمین را و شرّ شیطان و سلاطین را دفع نماید و هفتاد هزار گناه کبیرۀ او را بیامرزد و عذاب قبر را از وی بر می دارد و نکیر ومنکر او را نترساند و از قبرش بیرون آید و صورت او مثل ماه شب چهارده باشد و بر صراط مثل برق بگذرد و نامۀ عملش را بدست راستش می دهند.<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><b><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">نماز دیگر :<o:p></o:p></span></b></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">آن حضرت فرمود هر کس در شب اول شعبان دوازده رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد پانزده بار توحید بخواند خداوند به او ثواب دوازده هزار شهید به او عطا کند و برای او عبادت دوازده هزار سال نویسد و از گناهان خود پاک شود مثل روزیکه از مادر متولد شده و بعد از هر آیه ای که در قرآن است قصری در بهشت برای او عطا فرماید. <o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><b><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">نماز دیگر :<o:p></o:p></span></b></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">که مزدش زیاد است و نیز فرمود هر که در شب اول شعبان دو رکعت نماز کند و در هر رکعت بعد از حمد سی بار توحید بخواند و بعد از سلام بگوید <b>(( اَللّهُمَّ هذا عَهدی عِندَکَ اِلی یَومِ القِیمَةِ )) </b>از شیطان و اعوان او محفوظ ماند و خداوند مزد صدیقین به او عطا کند.<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">اعمال سه شب اول و روز اول<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">و نیز فرمود هر کس سه روز اول شعبان روزه بدارد وشبهای انهارابعبادت قیام کند ( ودر آن سه شب ) دورکعت نماز بیک حمد وپانزده توحید بخواند خداوند شر اهل آسمانها وزمینها را و شر هر سلطان جائری را از وی دور کند وقسم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بخدائی که مرا بحق نبوت فرستاده که خدای تعالی هفتاد هزار گناه کبیرۀ او که بین خود وخدا کرده آمرزد وعذاب و شدائد قبر را از او دور کند .<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">نمازشب دوم شعبان : رسول خدا فرمود هرکه درشب دوم شعبان پنجاه رکعت نماز کند بعد ازحمد هریک از توحید ومعوذتین را یکبار بخواند خداوند متعال فرشتگان کرام الکاتبین<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>را فرماید که تا یک سال<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>گناهی برای او ننویسند وخداوند بهرۀ<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>برای او در عبادت اهل آسمان وزمین<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>قرار میدهد و فرموده قسم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>به آن خدائیکه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>مرا به نبوت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>مبعوث<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نموده<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>که<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>قیام وعبادت این<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>شب را ترک<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نمیکند مگر شقی یا منافق یا فاجر. <o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">نماز شب سوم شعبان: فرمود هرکس در شب سوم شعبان دورکعت نماز گذارد ودر هر رکعت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بعداز حمد بیست و پنج بار توحید بخواند خداوند برای او در روز قیامت هشت در بهشت را بگشاید وهفت در جهنم می بندد وهزار حله وتاج برای او می پوشاند و روز سوم روزه اش خوب است و دعائی وارد است .<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">4- هزار سال عبادت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ونیز فرمود هر در شب چهارم شعبان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد بیست<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وپنج بار توحید را بخواند خداوند به هر رکعتی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ثواب هزار هزار سال برای او نویسد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وبه هر سورۀ هزار شهر از برای او بنا کند وثواب هزار هزار شهید بروی عطا میفرماید .<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">5- نماز شب پنجم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ونیز<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>فرمود ه هرکه در شب پنجم شعبان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>دو رکعت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نماز کند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ودرهر رکعت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بعد از حمد پانصد توحید بخواند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بعد از سلام<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>هفتاد صلوات<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>فرستد خداوند هزار حاجت از حوائج<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>دنیا وآخرت او را بر آورد و به عدد ستارگان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>آسمان شهری<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>در بهشت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>به او عطا فرماید .<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">6-نماز شب ششم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>فرمود هر که در شب ششم شعبان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>چهار رکعت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نماز گذارد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>در هر رکعت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بعد از حمد پنجاه بار توحید را بخواند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>خداوند روح<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>او را به سعادت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>قبض میکند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وقبر او را وسیع<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نماید وچون از قبر بیرون آید رویش<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>مانند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ماه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>می درخشد وگوید : اشهد ان لااله الاالله وان محمداًعبده و رسوله .<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">7- نماز شب هفتم <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>آن حضرت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>فرموده<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>هرکه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>درشب هفتم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>شعبان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>دو رکعت نماز گذارد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ودر رکعت اول<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بعد از حمد صد بار توحید<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ودررکعت دوم <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>بعداز حمد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>صد بار آیه الکرسی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>فرمود هر مومن و مومنه ای که این<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نماز را بخواند خداوند دعای اورا<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>مستجاب کند وحوائج او را بر آورد و درهر روز ثواب<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>شهیدی برای او مینویسد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ودر وی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>گناهی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نمی ماند ودر مصباح کفعمی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>در<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>رکعت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>دوم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>یک آیه الکرسی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ودر زاد المعاد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>در هر رکعت صد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>توحید .<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">8-آمرزش گناهنست :<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">فرمود هر که در شب هشتم شعبان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>دو رکعت نماز گذارد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ودررکعت اول<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بعد از حمد یک بار آمن الرسول<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>تا آخر سورۀ بقره<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ودررکعت دوم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بعد ازحمد یک بار<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>قل انما انا بشر مثلکم <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>آخر سورۀ کهف وپانزده بار توحید<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بخواند اگر گناهانش<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بیشتر از کف<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>دریاها<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>باشد خداوند اورا ازدنیا بیرون<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نمی برد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>مگر پاکیزه و گویا<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>تورات وانجیل و زبور و قرآن خوانده باشد (بشرط تقوی ).<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">9- مزد دوازده شهید دارد:<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>فرمود<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>هرکه درشب نهم شعبان چهار رکعت نماز گذارد ودرهررکعت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بعد از حمد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ده بار<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>اذا جاء نصر الله والفتح<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بخواند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بدن او را بر آتش جهنم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>حرام<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>کند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>البته و بشمارۀ آیه که میخواند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>مزد دوازده<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>شهید از شهدای بدر و مزد علماء رابه او عطا کند .<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">10- مزد هزار حسنه: فرمود<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>هرکه در شب دهم شعبان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>چهار رکعت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نماز کند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ودر هر رکعت بعد از حمد یک بار آیه الکرسی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وسه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp; </span>بار<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>انا اعطیناک الکوثر<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بخواند خداوند بفرشتگان خود فرماید<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>صد هزار حسنه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>برای او بنویسید<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وصد هزار درجه بلند کنید<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وصد هزار در برای او بگشائید وهیچگاه بر وی نبندید<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وخداوند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>اوراو والدین اورا می آمرزد .<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">11- هشت روضۀ بهشت است : ازآن حضرت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>منقول است<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>که<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>هر کس<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>در شب<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>یازدهم شعبان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>هشت رکعت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نماز کند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ودرهررکعتی بعد از حمد ده بار سورۀ کافرون بخواند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>قسم بخداوند یکه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>مرا بحق <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>به نبوت فرستاده که<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>هیچ مؤمنی <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>کامل<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>الایمان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>این نماز را میگذارد مگر آنکه خداوند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>به هر رکعتی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>یک روضه از ریاض<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بهشت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>به او بخشد .<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">12- آمرزش جهل سال : فرمودهرکه در شب دوازدهم شعبان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>دوازده رکعت نماز کند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>و در هر رکعت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بعداز حمد ده بار الهیکم التکاثر بخواند خداوند گناه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>چهل سالۀ او را <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>بیامرزد <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>وچهل درجه برایش بلند کند و چهل هزار ملک برای او آمرزش خواهند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وبرای اوست مزد کسی که شب قدر را درک کرده .</span><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>13- برات آزادی : فرمود<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>هرکه در شب<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>سیزدهم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>شعبان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>دو رکعت نماز کند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ودر هر رکعت بعد از حمد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>یک بار سورۀ والتین<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بخواند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>گویا<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>دویست بنده از فرزندان اسماعیل آزاد کرده<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>واز گناهان خود پاک<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>میشود<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>مانند روزی که از مادر متولد شده وخداوند برات آتش جهنم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>برایش<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>عطا کند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>وبا حضرت رسول وابراهیم خلیل علیهما السلام<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>رفیق شود .<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">از نماز ایام البیض غفلت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نشود : شب سیزده<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>دو رکعت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>در هر رکعت بعد از حمد یس و تبارک وتوحید .وشب چهاردهم چهار رکعت وشب پانزدهم شش رکعت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بنحو مذکور ومزد آن<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>مذکور شد .<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA">14- ثواب نماز شب چهارده : فرمود هر که در شب چهاردهم شعبان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>چهار رکعت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نماز کند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ودر هر رکعت بعد از حمد پنج بار والعصر بخواند خداوند ثواب نماز گذارده از عهد آدم تا روز قیامت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>برای او نویسد وروز قیامت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>مبعوث<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>و محشور میشود در حالیکه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>رویش از آفتاب و ماه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>روشن تر باشد وآمرزیده گردد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>.<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font> text/html 2012-11-13T21:39:47+01:00 doaa.mihanblog.com لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد اعمال ماه شعبان المعظم http://doaa.mihanblog.com/post/62 text/html 2012-07-27T21:20:04+01:00 doaa.mihanblog.com لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد دعاهای سی روز ماه مبارک رمضان http://doaa.mihanblog.com/post/14 <FONT size=4 bold=""></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=4 bold=""><B><FONT size=2 face=Tahoma>دعاهای سی روز ماه مبارک رمضان:</FONT></B></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز اول&nbsp;</FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma> <FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم<BR>اللهمَ اجْعلْ صِیامی فیه صِیام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا عافیاً عنِ المجْرمینَ .</FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=right><BR><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزه داران واقعى و قیام و عبادتم در آن قیام شب زنده داران و بیدارم نما در آن از خواب بى خبران و ببخش به من جنایتم را در این روز اى معبود جهانیان و در گذر از من اى بخشنده جنایات کاران .</FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز دوم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ قَرّبْنی فیهِ الى مَرْضاتِک وجَنّبْنی فیهِ من سَخَطِک ونَقماتِک ووفّقْنی فیهِ لقراءةِ آیاتِک برحْمَتِک یا أرْحَمَ الرّاحِمین . <BR><BR>خدایا نزدیک کن مرا در این ماه به سوى خوشنودیت و برکنارم دار در آن از خشم و انتقامت و توفیق ده مرا در آن براى خواندن آیات قرآن به رحمت خودت اى مهربان ترین مهربانان .<BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز سوم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ ارْزُقنی فیهِ الذّهْنَ والتّنَبیهَ وباعِدْنی فیهِ من السّفاهة والتّمْویهِ واجْعَل لی نصیباً مِنْ کلّ خَیْرٍ تُنَزّلُ فیهِ بِجودِک یا أجْوَدَ الأجْوَدین . <BR><BR>خدایا روزى کن مرا در آنروز هوش و خودآگاهى را و دور بدار در آن روز از نادانى و گمراهى و قرار بده مرا بهره و فایده از هر چیزى که فرود آوردى در آن به بخشش خودت اى بخشنده ترین بخشندگان . <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز چهارم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ قوّنی فیهِ على إقامَةِ أمْرِک واذِقْنی فیهِ حَلاوَةَ ذِکرِک وأوْزِعْنی فیهِ لأداءِ شُکرَک بِکرَمِک واحْفَظنی فیهِ بِحِفظْک وسِتْرِک یا أبْصَرَ النّاظرین . <BR><BR>خدایا نیرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور فرمانت و بچشان در آن شیرینى یادت را و مهیا کن مرا در آنروز راى انجام سپاس گذاریت به کرم خودت نگهدار مرا در این روز به نگاه داریت و پرده پوشى خودت اى بینا ترین بینایان . <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز پنجم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ من المُسْتَغْفرینَ واجْعَلْنی فیهِ من عِبادَک الصّالحینَ القانِتین واجْعَلْنی فیهِ من اوْلیائِک المُقَرّبینَ بِرَأفَتِک یا ارْحَمَ الرّاحِمین . <BR><BR>خدایا قرار بده در این روز از آمرزش جویان وقرار بده مرا در این روز از بندگان شایسته و فرمانبردارت و قرار بده مرا در این روز از دوستان نزدیکت به مهربانى خودت اى مهربان ترین مهربانان . <BR></FONT></FONT></FONT><BR><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز ششم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ لا تَخْذِلْنی فیهِ لِتَعَرّضِ مَعْصِتِک ولا تَضْرِبْنی بِسیاطِ نَقْمَتِک وزَحْزحْنی فیهِ من موجِباتِ سَخَطِک بِمَنّک وأیادیک یا مُنْتهى رَغْبةَ الرّاغبین . <BR><BR>خدایا وا مگذار مرا در این روز در پى نافرمانیت روم و مزن مرا با تازیانه کیفر و دور و برکنارم بدار از موجبات خشمت بحق احسان و نعمت هاى بى شمار تو اى حد نهایى علاقه و اشتیاق مشتاقان . <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز هفتم</FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4> </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><BR><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ اعنّی فیهِ على صِیامِهِ وقیامِهِ وجَنّبنی فیهِ من هَفَواتِهِ وآثامِهِ وارْزُقْنی فیهِ ذِکرَک بِدوامِهِ بتوفیقِک یا هادیَ المُضِلّین . <BR><BR>خدایا یارى کن مرا در این روز بر روزه گرفتن و عبادت و برکنارم دار در آن از بیهودگى و گناهان و روزیم کن در آن یادت را براى همیشه به توفیق خودت اى راهنماى گمراهان<BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز هشتم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ ارْزُقنی فیهِ رحْمَةَ الأیتامِ وإطْعامِ الطّعامِ وإفْشاءِ السّلامِ وصُحْبَةِ الکرامِ بِطَوْلِک یا ملجأ الآمِلین . <BR><BR>خدایا روزیم کن در آن ترحم بر یتیمان و طعام نمودن بر مردمان و افشاء سلام و مصاحبت کریمان به فضل خودت اى پناه آرزومندان .<BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز نهم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ نصیباً من رَحْمَتِک الواسِعَةِ واهْدِنی فیهِ لِبراهِینِک السّاطِعَةِ وخُذْ بناصیتی الى مَرْضاتِک الجامِعَةِ بِمَحَبّتِک یا أمَلَ المُشْتاقین . <BR><BR>خدایا قرار بده برایم در آن بهره اى از رحمت فراوانت و راهنمائیم کن در آن به برهان و راه هاى درخشانت و بگیر عنانم به سوى رضایت همه جانبه ات بدوستى خود اى آرزوى مشتاقان . <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز دهم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ اجْعلنی فیهِ من المُتوکلین علیک واجْعلنی فیهِ من الفائِزینَ لَدَیْک واجْعلنی فیهِ من المُقَرّبینَ الیک بإحْسانِک یاغایَةَ الطّالِبین . <BR><BR>خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکلان بدرگاهت و مقرر کن در آن از کامروایان حضرتت و مقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به احسانت اى نهایت همت جویندگان . <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز یازدهم</FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ حَبّبْ الیّ فیهِ الإحْسانَ وکرّهْ الیّ فیهِ الفُسوقَ والعِصْیانَ وحَرّمْ علیّ فیهِ السّخَطَ والنّیرانَ بِعَوْنِک یا غیاثَ المُسْتغیثین . <BR><BR>خدایا دوست گردان بمن در این روز نیکى را و ناپسند بدار در این روز فسق و نافرمانى را و حرام کن بر من در آن خشم و سوزندگى را به یاریت اى دادرس داد خواهان .<BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز دوازدهم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ زَیّنّی فیهِ بالسّتْرِ والعَفافِ واسْتُرنی فیهِ بِلباسِ القُنوعِ والکفافِ واحْمِلنی فیهِ على العَدْلِ والإنْصافِ وامِنّی فیهِ من کلِّ ما أخافُ بِعِصْمَتِک یا عِصْمَةَ الخائِفین . <BR><BR>خدایا زینت ده مرا در آن با پوشش و پاکدامنى و بپوشانم در آن جامه قناعت و خوددارى و وادارم نما در آن بر عدل و انصاف و آسوده ام دار در آن از هر چیز که مى ترسم به نگاهدارى خودت اى نگه دار ترسناکان . <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز سیزدهم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ وصَبّرنی فیهِ على کائِناتِ الأقْدارِ ووَفّقْنی فیهِ للتّقى وصُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِک یا قُرّةَ عیْنِ المَساکین . <BR><BR>خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک و کثافت و شکیبائیم ده در آن به آنچه مقدر است شدنى ها و توفیقم ده در آن براى تقوى و هم نشینى با نیکان به یاریت اى روشنى چشم مستمندان .<BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز چهاردهم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ لا تؤاخِذْنی فیهِ بالعَثراتِ واقِلْنی فیهِ من الخَطایا والهَفَواتِ ولا تَجْعَلْنی فیه غَرَضاً للبلایا والآفاتِ بِعِزّتِک یا عزّ المسْلمین . <BR><BR>خدایا مؤاخذه نکن مرا در این روز به لغزش ها و درگذر از من در آن از خطا ها و بیهودگی ها و قرار مده مرا در آن نشانه تیر بلا ها و آفات اى عزت دهنده مسلمانان <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز پانزدهم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ طاعَةَ الخاشِعین واشْرَحْ فیهِ صَدْری بإنابَةِ المُخْبتینَ بأمانِک یا أمانَ الخائِفین . <BR><BR>خدایا روزى کن مرا در آن فرمانبردارى فروتنان و بگشا سینه ام در آن به بازگشت دلدادگان به امان دادنت اى امان ترسناکان . <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز شانزدهم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ وَفّقْنی فیهِ لِموافَقَةِ الأبْرارِ وجَنّبْنی فیهِ مُرافَقَةِ الأشْرارِ وأوِنی فیهِ بِرَحْمَتِک الى دارِ القَرارِبالهِیّتَک یا إلَهَ العالَمین . <BR><BR>خدایا توفیقم ده در آن به سازش کردن نیکان و دورم دار در آن از رفاقت بدان و جایم ده در آن با مهرت به سوى خانه آرامش به خدایى خودت اى معبود جهانیان . <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز هفدهم</FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ اهْدِنی فیهِ لِصالِحِ الأعْمالِ واقْضِ لی فیهِ الحَوائِجَ والآمالِ یا من لا یَحْتاجُ الى التّفْسیر والسؤالِ یا عالِماً بما فی صُدورِ العالَمین صَلّ على محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرین . <BR><BR>خدایا راهنمائیم کن در آن به کار هاى شایسته و اعمال نیک و برآور برایم حاجت ها و آرزو هایم اى که نیازى به سویت تفسیر و سؤال ندارد اى داناى به آنچه در سینه هاى جهانیان است درود فرست بر محمد و آل او پاکیزگان . <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز هیجدهم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ نَبّهْنی فیهِ لِبَرَکاتِ أسْحارِهِ ونوّرْ فیهِ قلبی بِضِیاءِ أنْوارِهِ وخُذْ بِکلّ أعْضائی الى اتّباعِ آثارِهِ بِنورِک یا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفین . <BR><BR>خدایا آگاهم نما در آن براى برکات سحر هایش و روشن کن در آن دلم را به پرتو انوارش و بکار به همه اعضایم به پیروى آثارش به نور خودت اى روشنى بخش دل هاى حق شناسان <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز نوزدهم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ وفّرْ فیهِ حَظّی من بَرَکاتِهِ وسَهّلْ سَبیلی الى خَیْراتِهِ ولا تَحْرِمْنی قَبولَ حَسَناتِهِ یا هادیاً الى الحَقّ المُبین . <BR><BR>خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از برکاتش و آسان کن راه مرا به سوى خیر هایش و محروم نکن ما را از پذیرفتن نیکى هایش اى راهنماى به سوى حق آشکار .<BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز بیستم</FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4> </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><BR><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ الجِنانِ واغْلِقْ عَنّی فیهِ أبوابَ النّیرانِ وَوَفّقْنی فیهِ لِتِلاوَةِ القرآنِ یا مُنَزّلِ السّکینةِ فی قُلوبِ المؤمِنین . <BR><BR>خدایا بگشا برایم در آن در هاى بهشت و ببند برایم در هاى آتش دوزخ را و توفیقم ده در آن براى تلاوت قرآن اى نازل کننده آرامش در دل هاى مؤمنان . <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز بیست و یکم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ الى مَرْضاتِک دلیلاً ولا تَجْعَل للشّیْطان فیهِ علیّ سَبیلاً واجْعَلِ الجَنّةِ لی منْزِلاً ومَقیلاً یا قاضی حَوائِجَ الطّالِبین . <BR><BR>خدایا قرار بده برایم در آن به سوى خوشنودى هایت راهنمایى و قرار مده شیطان را در آن بر من راهى و قرار بده بهشت را برایم منزل و آسایشگاه اى برآورنده حاجت هاى جویندگان<BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز بیست و دوم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ فَضْلَک وأنزِل علیّ فیهِ بَرَکاتِک وَوَفّقْنی فیهِ لِموجِباتِ مَرْضاتِک واسْکنّی فیهِ بُحْبوحاتِ جَنّاتِک یا مُجیبَ دَعْوَةِ المُضْطَرّین . <BR><BR>خدایا بگشا به رویم در این ماه در هاى فضلت و فرود آر برایم در آن برکاتت را و توفیقم ده در آن براى موجبات خوشنودیت و مسکنم ده در آن وسط هاى بهشت اى اجابت کننده خواسته ها و دعا هاى بیچارگان . <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز بیست و سوم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ اغسِلْنی فیهِ من الذُّنوبِ وطَهِّرْنی فیهِ من العُیوبِ وامْتَحِنْ قَلْبی فیهِ بِتَقْوَى القُلوبِ یا مُقیلَ عَثَراتِ المُذْنِبین . <BR><BR>خدایا بشوى مرا در این ماه از گناه و پاکم نما در آن از عیب ها و آزمایش کن دلم را در آن به پرهیزکارى دل ها اى چشم پوش لغزش هاى گناهکاران .<BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز بیست و چهارم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ إنّی أسْألُک فیه ما یُرْضیک وأعوذُ بِک ممّا یؤذیک وأسألُک التّوفیقَ فیهِ لأنْ أطیعَک ولا أعْصیک یا جَوادَ السّائلین . <BR><BR>خدایا من از تو می خواهم در آن آنچه تو را خوشنود کند و پناه مى برم بتو از آنچه تو را بیازارد و از تو خواهم توفیق در آن براى اینکه فرمانت برم و نافرمانى تو ننمایم اى بخشنده سائلان <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز بیست و پنجم</FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4> </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><BR><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ محبّاً لأوْلیائِک ومُعادیاً لأعْدائِک مُسْتَنّاً بِسُنّةِ خاتَمِ انْبیائِک یا عاصِمَ قُلوبِ النّبییّن . <BR><BR>خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت اى نگهدار دل هاى پیامبران . <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز بیست و ششم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً وذَنْبی فیهِ مَغْفوراً وعَملی فیهِ مَقْبولاً وعَیْبی فیهِ مَسْتوراً یا أسْمَعِ السّامعین . <BR><BR>خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانى شده و گناه مرا در این ماه آمرزیده و کردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده اى شنواترین شنوایان . <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز بیست و هفتم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ فَضْلَ لَیْلَةِ القَدْرِ وصَیّرْ أموری فیهِ من العُسْرِ الى الیُسْرِ واقْبَلْ مَعاذیری وحُطّ عنّی الذّنب والوِزْرِ یا رؤوفاً بِعبادِهِ الصّالِحین . <BR><BR>خدایا روزى کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن کار هاى مرا از سختى به آسانى و بپذیر عذر هایم و بریز از من گناه و بار گران را اى مهربان به بندگان شایسته خویش . <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز بیست و هشتم </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیک من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین . <BR><BR>خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامى دار در آن به حاضر کردن و یا داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله ام به سویت از میان وسیله ها اى آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرار کنندگان . <BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز بیست و نهم</FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ غَشّنی بالرّحْمَةِ وارْزُقْنی فیهِ التّوفیقِ والعِصْمَةِ وطَهّرْ قلْبی من غَیاهِبِ التُّهْمَةِ یا رحیماً بِعبادِهِ المؤمِنین . <BR><BR>خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزى کن مرا در آن توفیق و خوددارى و پاک کن دلم را از تیرگی ها و گرفتگى هاى تهمت اى مهربان به بندگان با ایمان خود .<BR><BR></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>دعاى روز سی ام </FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=4><BR>بسم الله الرحمن الرحیم <BR>اللهمّ اجْعَلْ صیامی فیهِ بالشّکرِ والقَبولِ على ما تَرْضاهُ ویَرْضاهُ الرّسولُ مُحْکمَةً فُروعُهُ بالأصُولِ بحقّ سَیّدِنا محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرین والحمدُ للهِ ربّ العالمین . <BR><BR>خدایا قرار بده روزه مرا در این ماه مورد قدردانى و قبول بر طبق خوشنودى تو و پسند رسول تو باشد و استوار باشد فرعش بر اصل به حق آقاى ما محمد و خاندان پاکش و ستایش خاص پروردگار جهانیان است .<BR>&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT></FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=4 bold=""><FONT size=2 face=Tahoma> <BR></FONT></FONT></P> text/html 2012-07-27T20:33:03+01:00 doaa.mihanblog.com لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد اعمال ماه رمضان http://doaa.mihanblog.com/post/5 <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><STRONG>اعمال ماه رمضان </STRONG></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 54pt 10pt 0cm; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>نماز شبهای ماه رمضان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>نمازشب اول:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> حارث همدانی از علی ابن ابی طالب (ع) از فضایل رمضان و فضایل نماز در آن پرسید فرمود هر کس در شب اول رمضان چهار رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد 15بار توحید بخواند خدای تعالی به او ثواب صدیقین وشهدا بخشد و تمام گناهانش را بیامرزد و روز رستاخیز از فائزین باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>شب دوم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> چهار رکعت دارد در هر رکعت بعد از حمد 20 بارسورۀ قدر بخواند خداوند برایش جمیع گناهانش را آمرزد و روزی او را وسعت دهد و بدی سال او را کفایت نماید<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>شب سوم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> ده رکعت نماز دارد در هر رکعت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بعد از حمد پنجاه سورۀ توحید بخواند منادی از جانب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>خدای عزَّوجَلَ ندا کند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آگاه باشید<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>فلان ابن فلان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>عتیق<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>خدا ست از آتش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وابواب آسمانها<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>برایش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>باز گردد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وهر که آن شب را اِحیاءِ کند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>خدا او را<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بیامرزد .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="COLOR: #00b050">شب چهارم:</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>هشت رکعت نماز دارد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در هر رکعت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بعد از حمد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بیست سورۀ قدر را بخواند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>خدا عمل او را آن شب بلند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>کند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مثل<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>عمل<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>هفت پیغمبر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>از<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>کسانیکه تبلیغ رسالت پرورگارشرا کرده .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>شب پنجم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> دو رکعت نماز دارد <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>در هر رکعت بعد از حمد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>پنجاه بار سورۀ توحید را بخواند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وبعد ازفراغ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>صد صلوات<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بفرستد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>روز قیامت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بر در بهشت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بمن برخورد کند . <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>شب ششم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>چهار رکعت دارد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در هر رکعت بعد از حمد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>سورۀ تبارک الذی بیدهِ الملک ..... بخواند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>گویا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>با شب قدر مصادف شده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وروز ششم دو رکعت بعداز حمد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بیست وپنج بار سورۀ توحید را بخواند .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>شب هفتم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>چهار رکعت نماز دارد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در هر رکعت بعد از حمد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>سیزده بار سورۀ قدر را بخواند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>خداوند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>برایش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در بهشت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>عدن قصری<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>از طلا بنا کند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ودر امان خدای تعالی باشد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>تا ماه رمضان آینده .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>شب هشتم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> دو رکعت نماز دارد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>درهر رکعت بعد از حمد ده بار سورۀ توحید را<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وهزار بار سبحان الله<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>برایش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>هشت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در بهشت باز<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>گردد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>که از هر یک خواهد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>داخل<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>شود .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>شب نهم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> شش رکعت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نماز دارد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بین نماز مغرب وعشا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در هر رکعت بعد از حمد هفت بار آیة الکرسی وپنجاه بار صلوات بفرستد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>فرشتگان عملش را مثل عمل صدیقین وشهداء صالحین بالا برند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 54pt 10pt 0cm; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>شب دهم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> بیست رکعت نماز دارد در هر رکعت بعد از حمد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>وسی توحید خداوند رزقش افرا کند و از فائزین باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>شب یازدهم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست بار سورۀ کوثر آنروز به گناهی بر نخورد و اگرچه ابلیس کوشش خود را بکند..<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>شب دوازدهم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> هشت رکعت در هر رکعت حمد و30بار سورۀ قدر خدای تعالی ثواب شاکرین را به او دهد و روز قیامت از فائزین باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>شب سیزدهم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> چهار رکعت در هر رکعت حمد و 25بار سورۀ توحید روز قیامت مثل برق خاطف بر صراط بگذرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>شب چهاردهم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> شش رکعت در هر رکعت حمد و 30بار سورۀ زلزلت ، خدا بر او سکرات مرگ و پرسش منکر و نکیر را آسان کند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>شب پانزدهم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> صد رکعت در هر رکعت حمد و 10بار سورۀ توحید ، و نیز چهار رکعت در دو سلام در دو رکعت اول حمد و صد بار سورۀ توحید ، و در دو رکعت دوم حمد و پنجاه بار سورۀ توحید بخواند ، خدا گناهش را بیامرزد اگر چه مثل کف دریا و رمل بیابان و ستارگان آسمان و برگ درختان باشد زودتر از چشم به هم زدن با آنچه نزد خداوند است.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>&nbsp;&nbsp;<A href="http://bahar-20.com/"><IMG style="WIDTH: 502px; HEIGHT: 51px" border=0 alt="بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان www.bahar-20.com" src="http://pics2.persiangig.ir/id4o00.gif" width=430 height=41></A></SPAN></P> text/html 2012-07-27T18:28:59+01:00 doaa.mihanblog.com لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد نمازهای هر شب ماه رمضان http://doaa.mihanblog.com/post/7 <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>نماز هر شبۀ ماه رمضان <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>رسول خدا فرموده هرکس در هر شب ماه رمضان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دو رکعت نماز <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>در هر رکعت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بعد از حمد سه توحید بخواند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وبعد ازسلام بگوید (سُبحانَ مَن هُوَ حَفِیظٌ لا یَغفلُ سُبحانَ مَن هُوَ رَحیمٌ لا یَعجلُ سُبحانَ مَن هُوَ قائمٌ لا یَسهُو سُبحانَ مَن هُوَ دائمٌ لا یَلهو )پس تسبیحات<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اربعه را هفت بار گوید<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بعد بگوید سُبحانکَ سُبحانَکَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>سُبحانَکَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>یا عَظیمُ اغف لیَّ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>الذنبَ العَظیم ) پس ده صلوات فرستد ( هفتاد هزار گناهشرا خدا بیامرزد ) با خدائیکه مرا بنبوت فرستاده خدای عَزَّ وَجَل بهر رکعتی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>هزار فرشته انگیزد که برای او حسنات بنویسند واز او گناهان محو کنند وبرایش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>درجات بلند نمایند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وبه او بخشند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مزد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>کسیکه هفتاد نفر از آزاد کرده . </SPAN></P> <P dir=rtl align=center><A href="http://bahar-20.com/"></A></P> <P dir=rtl align=center><SPAN lang=en-us></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2012-07-26T21:26:07+01:00 doaa.mihanblog.com لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد اعمال مشترکه ماه رمضان http://doaa.mihanblog.com/post/15 <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(153,0,0); FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3>اعمال مشترکه در این ماه چهار قسم است</FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3>قسم اول : اعمالی که اختصاص به روز و شب معینی ندارد.</FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۱)</SPAN> سید بن طاووس روایت کرده از امام جعفر صادق و امام موسی کاظم علیهما السلام که فرمودند می گویی در ماه رمضان از اول تا آخر آن بعد از هر فریضه : أللّهُمَ ارزُقنِی حَجَّ بَیتِکَ الحَرامِ فِی عامِی هذا و فی کُلِّ عامٍ ما اَبقَیتَنِی فی یُسرٍ مِنکَ … در مفاتیح الجنان موجود است&nbsp;&nbsp; <BR></FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;</FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A><FONT size=3> </FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۲) </SPAN>از رسول خدا صلی الله و علیه و آله وسلم نقل شده که آن حضرت فرمود: هر که در ماه رمضان بعد از هر نماز واجبی دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور … را بخواند حق تعالی بیامرزد گناهان او را تا روز قیامت .</FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۳)</SPAN> بهترین اعمال در شبها و روزهای ماه مبارک رمضان خواندن قرآن است و در&nbsp;روایت وارد شده که هر چیزی را بهاری است و بهار قرآن ماه رمضان است و در ماه های دیگر هر ماهی یک ختم سنّت است و در ماه رمضان در هر سه روز یک ختم سنّت است . علامه مجلسی رحمه الله علیه فرموده که در حدیث است که بعضی از ائمه علیهم السلام در این ماه چهل ختم قرآن و بیشتر از آن می کردند و اگر هر ختم قرآنی را ثوابش را به روح مقدس یکی از چهارده معصوم علیهم السلام هدیه بکند ثوابش مضاعف گردد و از روایتی استفاده می شود اجر چنین کسی آن است که با ایشان باشد در روز قیامت .</FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۴)</SPAN> در این ماه دعا و صلوات و استغفار بسیار باید نمود و«لا اله الا الله» بسیار باید گفت و روایت شده که امام زین العابدین علیه السلام چون ماه رمضان داخل می شد تکلم نمی کرد مگر به دعا و تسبیح و استغفار و باید اهتمام زیاد به نافله های روز و شب نمود.</FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3>قسم دوم: اعمالی که در شبهای ماه مبارک رمضان باید به جا آورد .</FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۱)</SPAN> افطار است و مستحب است که بعد از نماز مغرب و عشاء افطار کند مگر آنکه ضعف بر او غلبه کند یا جمعی منتظر او باشند.</FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۲)</SPAN>افطار کند با طعام پاکیزه از حرام و شبهات و بهتر است که با خرمای حلال افطار کند تا ثواب نمازش چهارصد برابر گردد.</FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۳)</SPAN> در هنگام افطار دعاهای وارده را بخواند از جمله: اللّهُمَ لَکَ صُمتُ وَ عَلی رِزقِکَ اَفطَرتُ و عَلَیکَ تَوَکَّلتُ .</FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۴)</SPAN>هنگام افطار سوره قدر بخواند.</FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۵)</SPAN> در وقت افطار صدقه بدهد و افطار دهد روزه داران را اگر چه به چند دانه خرما یا شربتی از آب باشد. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود هر مومنی که اطعام کند مومنی را لقمه ای در ماه رمضان ، حق تعالی برای او ثواب کسی که سی بنده مومن را آزاد کرده می باشد و برای او نزد خدا یک دعای مستجاب می باشد.</FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۶) </SPAN>هرکس میخواهد گناهان چهل سال او آمرزیده شود بخواند دعای اللّهُمَّ رَبَّ شَهرِ رَمَضَانَ الَّذِی اُنزِلَت فِیهِ القُرآن وَ افتَرَضتَ علی عِبادِک ……. در مفاتیح الجنان موجود است .</FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۷) </SPAN>خواندن دعای افتتاح.</FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">****</SPAN>مستحب است در هر شب ماه رمضان دو رکعت نماز در هر رکعت « حمد » و « توحید» سه مرتبه و چون سلام را داد بگوید : سُبحانَ مَن هُوَ حَفیظٌ لا یَغفُل سُبحانَ مَن هُوَ الرَّحیمُ لا یَعجَلُ سُبحانَ مَن هُوَ قائِمٌ لا یَسهُو سُبحانَ مَن هُوَ دائِمٌ لا یَلهُو سپس بگوید تسبیحات اربعه را هفت مرتبه و بگوید سُبحانَکَ سُبحانَکَ یا عَظیم اِغفِر لِی ذَنبَ العَظیم پس ده مرتبه صلوات بفرستد کسی که این دو رکعت را بجای آورد بیامرزد خداوند متعال برای او هفتاد هزار گناه.</FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3>قسم سوم: در اعمال سحر های ماه مبارک رمضان</FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۱)</SPAN> خوردن سحری ، ترک نکنید آن را حتی به یک دانه خرما باشد و در روایت وارد شده که خدای متعال و ملائکه صلوات می فرستند بر آنها که استغفار می کنند و در سحرها ، سحری می خورند.</FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۲)</SPAN> خواندن سوره قدر در وقت سحری ، روایت شده که هر کس این سوره مبارکه را در وقت افطار کردن و سحری خوردن بخواند در مابین این دو وقت ثواب کسی که در راه خدا در خون خود&nbsp;بغلتد را دارا می باشد.</FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۳)</SPAN> دعای سحر که امام باقر علیه السلام در سحر های ماه مبارک رمضان می خواندند .</FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۴)</SPAN> خواندن دعای ابوحمزه ثمالی.</FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۵)</SPAN> و برخی اعمال دیگر که در کتابهای دعا موجود می باشد.</FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3>قسم چهارم: اعمال روزهای ماه مبارک رمضان</FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۱)</SPAN> هر روز دعای اللّهُمَّ هذا شَهرُ رَمَضان اَلَّذی اَنزَلتَ فِیهِ القُرآن هُدیً لِلنَّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ الهُدی وَ الفُرقان ….. در مفاتیح الجنان موجود می باشد .</FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۲)</SPAN> خواندن تسبیحات مخصوصه ای که در مفاتیح الجنان موجود است.</FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۳) </SPAN>هر روز صد مرتبه ذکر سبحان الضارِّ النافع سبحان القاضی بالحق سبحان العلیِّ الأعلی سبحان و بحمده سبحان و تعالی .</FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">۴) </SPAN>از سنّتهای ماه مبارک رمضان فرستادن صلوات می باشد.</FONT><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> <P style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">قابل توجه :</SPAN> برای برخی از روزها و شبهای ماه مبارک رمضان اعمال مخصوصه ای وارد شده که می توان به مفاتیح الجنان یا المراقبات یا اقبال الاعمال سید بن طاووس مراجعه کنید.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><A href="http://zibasazi.bahar-20.com/"></A></P> text/html 2012-07-24T22:27:23+01:00 doaa.mihanblog.com لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد اعمال ماه رمضان http://doaa.mihanblog.com/post/8 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="COLOR: #c00000"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>اعمال ماه رمضان <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>همین قدر بس است که<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>خداوند عظیم بندگان را به <SPAN style="COLOR: #c0504d; mso-themecolor: accent2">مهمانی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN>خوانده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ودر این<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مهمانی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آنچه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>از فکر بشر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بیرون است<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مهیا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نموده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>خوشا بحال<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>روزه داران حقیقی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اعمال اینماه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>زیاد است <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="COLOR: #c0504d; mso-themecolor: accent2">اول:</SPAN> تلاوت قرآن که هر آیه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ثواب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>یک ختم قرآن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در این ماه دارد ودر هر شب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>هزار بار سورۀ قدر وارد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>است .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c0504d; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent2" lang=FA>دوم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> ذکر خدا از<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>استغفارولااله الا الله<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وصلوات<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>که هر روزی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>صد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بار بفرستد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وزیاد تر بهتر است .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c0504d; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent2" lang=FA>سوم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> افطاری دادن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>که افطاری هر مؤمنی یک بنده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آزاد کردنست<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>امام صادق (ع) فرمود<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بهر لقمه که مؤمنی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>افطار<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دهد در ماه رمضان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>حقتعالی برایش مینویسد مزد کسیکه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>سی بندۀ مؤمن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آزاد کرده باشد وبرایش نزد خدا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>یک دعا ی مستجابست .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c0504d; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent2" lang=FA>چهارم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> بسیار<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>سجده کردن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>که<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>موجب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آمرزش است .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c0504d; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent2" lang=FA>پنجم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> ترک گناه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>که از بهترین<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اعمالست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c0504d; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent2" lang=FA>ششم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> تصدق .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c0504d; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent2" lang=FA>هفتم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> صلۀ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ارحام .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c0504d; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent2" lang=FA>هشتم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> باخرما افطار کند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>که نمازش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>چهار صد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>برابر میشود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c0504d; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent2" lang=FA>نهم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>به کسب علم بپردازد مخصوصا باید مسائل روزه اشرا بداند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>که خوردن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وآشامیدن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وسرزیر آب کردن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ومجامعت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وباقی ماندن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بر جنابت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وقی کردن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وتنقیه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نمودن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وغبار غلیظ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بحلق<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>رساندن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وکذب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بر خدا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ورسول<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وائوه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بستن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>روزه را باطل میکند وحسد وحرص وبخل<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>وظلم وغیبت وبی رحمی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وعجب وحب دنیا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وتکبر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وریاء مانع قبولی روزه است<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وامام صادق (ع) فرموده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>هر گاه روزه داری باید گوش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وچشم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ومو وپوست<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وجمیع اعضای<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>خود ( از حرام<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ومکروه ) روزه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>تا آنجا که فرمود<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>رسول خدا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>شنید زنی در روز رزه (ماه رمضان ) جاریۀ خود را<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دشنام داد حضرت طعامی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>طلبید<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وآن زن را گفت بخور<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آن زن گفت روزه ام<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>حضرت فرمود چگونه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>روزئی که جاریۀ خودرا دشنام<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>دادی روزه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نه خوردن ونه آشامیدن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>تنها<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نیست<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>همانا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>خداوند روزه را از سایر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>امور زشت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وکار وگفتار بد حجابی گردانید<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>چه بسیار<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>کم هستند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>روزه داران<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وچه بسیارند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>گرسنگی کشندگان ..........<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #e36c0a; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>روزۀ جاهل فایده ندارد <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>حضرت امیر المؤمنین<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>فرمود چه بسیار روزه داریکه اورا ز روزه بغیر از تشنگی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وگرسنگی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بهرۀ نیست<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وچه بسیار عابدی که از عبادت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بغیر از تعب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اورا بهرۀ نیست<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>خوشا خواب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>زیرکان که از بیداری وعبادت <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>احمقان بهتر است وخوشا افطار کردن زیرکان (درتکلیف مثل بیماری ) که از روزۀ بیخردان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بهتر است .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c0504d; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent2" lang=FA>دهم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> دعاهای<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وارده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در مفاتیح الجنان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>را بخواند . <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #c0504d; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent2" lang=FA>یازدهم:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA> اکنون نمازهای<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ماه رمضان ذکر میشود .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #4bacc6; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-themecolor: accent5" lang=FA><FONT size=4>هزار<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>رکعت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نمازشبهای رمضان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مستحب است <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA>از شب اول<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بعداز مغرب دو رکعت وبعد از عشا شش رکعت ( البته هر دو رکعت به یک سلام ) تا شب بیستم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بخواند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>واز شب بیست ویکم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>تا آخر ماه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>هر شبی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بعد از نماز مغرب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>هشت رکعت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وبعد از نماز عشا بیست ودو رکعت بخواند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ودر سه شب احیاء جداگانه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>هر شبی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>صد رکعت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بخاند جمعا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>هزار رکعت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>میشود ثوابشرا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>خدا میداند ونوافل<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>شب وروز<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>را میشود از آنها حساب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>کرد وددیگر نوافل را در این ماه حتما<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>انجام<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دهد که<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>رسول خدا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>فرموده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>(مَن تَطوعَ فیهِ بِصلاتٍ کتب الله<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>لهُ بَرائهٌ <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>مِنَ النارِ وَ مِن اَدّی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>فیهِ فَرضاً کان لَهُ ثَوابَ مَن اَدّی سَبعِینَ فَریضهً فیما سِواهُ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مِنَ الشّهور)هر کس نماز<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مستحبی در ماه رمضان بخواند خدا برایش بیزاری از آتش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نویسد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وهر کس در آن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نماز واجبی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بخواند برایش ثَواب هفتاد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>واجب در غیر آن ماه باشد . </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA><o:p>&nbsp;&nbsp; <A href="http://bahar-20.com/"><IMG style="WIDTH: 484px; HEIGHT: 56px" border=0 alt="بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان www.bahar-20.com" src="http://pics2.persiangig.ir/5lymue.gif" width=442 height=56></A></o:p></SPAN></P> text/html 2012-07-14T20:30:28+01:00 doaa.mihanblog.com لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد دعای شب آخر شعبان و شب اول رمضان http://doaa.mihanblog.com/post/59 <P align=center><IMG style="WIDTH: 323px; HEIGHT: 375px" height=542 src="http://www.ezsoftech.com/ebooks/HolyRamadan.jpg" width=470></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT face="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: rgb(192,0,0); LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"><SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN>دعای شب آخر شعبان و شب اول رمضان<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN><?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'">از</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'"><FONT face="">حضرت امام رضا (علیه السلام) منقولست که هر که سه روز از آخر ماه شعبان روزه بدارد و به <SPAN style="COLOR: rgb(0,142,64)">ماه مبارک رمضان</SPAN> وصل کند حق تعالی ثواب روزه دو ماه متوالی برای او بنویسید و ابَوُالصّلت هَروی روایت کرده است که در جمعه آخر ماه شعبان به خدمت حضرت امام رضا (علیه السلام) رفتم ؛ حضرت فرمود که ای ابوالصَّلْت اکثَر ماه شعبان رفت و این جمعه آخر آن است پس تدارک و تلافی کن در آن چه از این ماه مانده است تقصیرهایی را که در ایّام گذشته این ماه کرده ای و بر تو باد که رُو آوری بر آنچه نافع است برای تو و دعا و<SPAN style="COLOR: rgb(192,0,0)"> استغفار</SPAN> بسیار کن و <SPAN style="COLOR: rgb(192,0,0)">تلاوت قرآن مجید</SPAN> بسیار کن و <SPAN style="COLOR: rgb(192,0,0)">توبه کن</SPAN> به سوی خدا از گناهان خود تا آنکه چون ماه مبارک درآید خالص گردانیده باشی خود را برای خدا و مگذار در گردن خود امانت و حق کسی را مگر آنکه ادا کنی و مگذار در دل خود<SPAN style="COLOR: rgb(192,0,0)"> کینه</SPAN> کسی را مگر آنکه بیرون کنی و مگذار <SPAN style="COLOR: rgb(192,0,0)">گناهی</SPAN> را که می کرده ای مگر آنکه ترک کنی و از <SPAN style="COLOR: rgb(0,142,64)">خدا</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(192,0,0)">بترس</SPAN> و <SPAN style="COLOR: rgb(192,0,0)">توکّل کن</SPAN> بر<SPAN style="COLOR: rgb(0,142,64)"> خدا</SPAN> در پنهان و آشکار امور خود و هر که بر خدا توکّل کند خدا بس است او را و بسیار بخوان در بقیّه این ماه این دعا را<SPAN style="COLOR: rgb(13,13,13)">:</SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><FONT face=""></FONT></P> <P align=justify><FONT face="" color=#cc0000 size=2>بقیه در ادامه مطلب..............</FONT></P> text/html 2012-05-18T14:53:38+01:00 doaa.mihanblog.com لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد رویدادهای ماه رجب http://doaa.mihanblog.com/post/70 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUP>حوادث تاریخی و مذهبی بسیاری در ماه رجب روی داده است که در زیر به آن اشاره می‌شود: </SUP></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px"><SUP><BR></SUP></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px"><SUP><BR></SUP></P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 72pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 72.0pt"><FONT size=7><SUP><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">1.<SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 7pt; LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></FONT><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>روز اول: ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام در سال 57 هـ.ق؛</FONT></SPAN></SPAN></SUP></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px"><SUP><BR></SUP></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 72pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 72.0pt"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN></SPAN><FONT size=5><SUP><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">2.<SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 7pt; LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></SPAN></FONT><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>روز سوم: شهادت امام علی النقی (هادی) علیه السلام در سال 254 ؛</FONT></SPAN></SPAN></SUP></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px"><SUP><BR></SUP></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 72pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 72.0pt"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN></SPAN><FONT size=7><SUP><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">3.<SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 7pt; LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">&nbsp;<FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>اولین شب جمعه: لیلة الرغائب ؛</FONT></SPAN></SPAN></SUP></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px"><SUP><BR></SUP></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 72pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 72.0pt"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN></SPAN><FONT size=7><SUP><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">4.<SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 7pt; LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></SPAN></FONT><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>روز دهم: ولادت امام محمد تقی (جواد الائمه) علیه السلام در سال 195؛</FONT></SPAN></SPAN></SUP></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px"><SUP><BR></SUP></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 72pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 72.0pt"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN></SPAN><FONT size=7><SUP><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">5.<SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 7pt; LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5> </FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>روز سیزدهم: میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) در کعبه؛</FONT></SPAN></SPAN></SUP></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px"><SUP><BR></SUP></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 72pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 72.0pt"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN></SPAN><FONT size=7><SUP><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">6.<SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 7pt; LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">&nbsp;<FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>روز هجدهم: وفات ابراهیم فرزند پیامبر اکرم (ص) در سال دهم هجری ؛</FONT></SPAN></SPAN></SUP></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px"><SUP><BR></SUP></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 72pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 72.0pt"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN></SPAN><FONT size=7><SUP><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">7.<SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 7pt; LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></SPAN></FONT><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>روز بیست و پنجم: شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام در سال 182؛</FONT></SPAN></SPAN></SUP></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 0px"><SUP><BR></SUP></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 72pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 72.0pt"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN></SPAN><SUP><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>8.<SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 7pt; LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>روز بیست و هفتم: مبعث پیامبر گرامی (ص</FONT>)؛</SPAN></SPAN></FONT></SUP></P> text/html 2012-05-18T14:49:31+01:00 doaa.mihanblog.com لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد فضیلت روزه در ماه رجب http://doaa.mihanblog.com/post/69 <SPAN lang=FA> <P dir=ltr align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>در مورد ثواب روزه ماه رجب در كتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) چنین نقل شده است: بدانید كسی كه یك روز از ماه رجب را از روی ایمان و به خاطر پاداش روزه بگیرد مستوجب رضایت خداوند می‌گردد. و اگر كسی به اندازه تمام زمین طلا انفاق كند برتر از روزه یك روز آن نخواهد بود</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>همچنین اگر كسی دو روز از ماه رجب را روزه بدارد هیچ كس از اهل زمین و</FONT> آسمان نمی‌تواند كرامتی را كه نزد خداوند دارد توصیف كند و پاداشی مانند ده تن از راستگویان را دارد كه در طول عمر خود دروغی نگفته باشند. و در روز قیامت همانند كسانی را كه آنان شفاعت نموده‌اند شفاعت می‌كنند و با آنان و در گروهشان محشور می‌شوند و تا وارد بهشت گردد و از دوستان آنان باشد. و پس پیامبر ثواب سه چهار پنج تا سی روز از روزه ماه رجب را تك تك با توضیح كامل بیان فرموده‌اند</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>امام موسی كاظم (علیه السلام) نیز در روایتی زیبا در مورد فضیلت روزه ماه رجب می‌فرمایند: رجب ماه عظیمی است كه خداوند اعمال نیك را در آن چند برابر می‌فرماید و گناهان را در آن محو می‌كند پس هر كس یك روز از ماه رجب را روزه بگیرد به اندازه مسیر یكسال از جهنم دور می‌شود و هر كس سه روز از آن ماه را روز بدارد بهشت بر او واجب می‌شود</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>امام صادق (علیه السلام) نیز فرموده‌اند</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>:</SUB></FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>براستی كه نوح در روز اول رجب سوار كشتی شد و به همراهان خود گفت كه این روز را روزه بگیرند و فرمود كسی كه این روز را روزه بگیرد جهنم به اندازه مسافت یكسال از او دور خواهد شد و كسی كه هفت روز از این ماه را روزه بگیرد درهای هشتگانه بهشت برای او باز می‌شود و كسی كه پانزده روز از این ماه را روزه بگیرد حاجتش داده خواهد شد و كسی كه بیشتر روزه بگیرد خدای عزوجل ثواب بیشتری به او عنایت خواهد كرد</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>سیزده رجب</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>:</SUB></FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>روز ولادت مولای کونین امیر المومنین علی علیه السلام است در این روز مناسب است مومنین نعمت وجود علی ابن ابی طالب را شکر گذار باشند و نعمت پیروی از آن وجود مقدس را از خدا بخواهند</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>نیمه رجب</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>این روز نیز از روزهای ویژه و ارجمند و گرامی است. در این باره در كتاب شریف اقبال آمده است: حضرت آدم از خداوند پرسید خدایا محبوب‌ترین روزها و گرامی‌ترین زمانها نزد تو كدام است. خداوند وحی فرمود: محبوب‌ترین روزها نزد من نیمه رجب است. ای آدم در این روز بكوش تا با قربانی كردن، میهمانی دادن، روزه داشتن، نیایش كردن، بخشش خواستن‌، لا اله الا الله گفتن به من تقرب و نزدیكی جویی</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ای آدم من چنین تقدیر كردم كه فرزندی از فرزندان تو را به پیامبری برانگیزم و روز نیمه رجب را به او و به امت ویژه سازم كه در آن روز چیزی از من نخواهند جز اینكه بدانان ببخشم و عفو و گذشت نخواهند جز اینكه از گناهانشان درگذرم ای آدم آنكه نیمه رجب را روزه دارد ذكر گوید، خضوع و خشوع كند و از صدقه دهد، نفس خویش را پاس دارد پاداشی جز بهشت نخواهد داشت ای آدم به فرزندانت گوشزد كن كه در ماه رجب نفس خویش را پاس دارند و از كج راهی بپرهیزند كه گناه در این ماه بس بزرگ است</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>اما از اعمال نیمه رجب خواندن دعای استفتاح، زیارت امام حسین (علیه السلام) به جای آوردن چهار ركعت نمازی كه حضرت امیر در این روز به جای می‌آورد و پس از آن خواندن دعای یا مذل كل جبار و سپس خواستن نیازهای خویش از خدا، به جای آوردن نیمه دوم نماز سلمان و روز را با توسل به صاحبان روز به پایان بردن</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>دیگر اعمال ماه رجب</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>از دیگر اعمال مهم و ارجمند این ماه خواندن اذكار دعاهایی است كه از سوی معصومین (علیهم السلام) روایت شده است. از جمله آنكه</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>:</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>1</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ـ در طول ماه هزار بار خواندن این دعا: استغفرالله ذوالجلال و الاكرام من جمیع الذنوب و الاثام. شیخ صدوق در این باره روایت كرده است كه هر كس این دعا را در رجب هزار بار بخواند خداوند به او می‌گوید: اگر تو را نیامرزم خدای تو نیستم، خدای تو نیستم</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>2</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ـ خواندن سوره توحید ده هزار یا هزار بار كه هر كس در رجب این سوره را هزار بار بخواند در قیامت پاداشی برابر عمل هزار پیامبر و هزار فرشته خواهد داشت و هیچ كس از او به خدا نزدیكتر نخواهد بود جز آنكه پیش از این سوره را خوانده باشد</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>3</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ـ گفتن هزار بار لا اله الا الله و روایت شده هر كس در رجب هزار بار لا اله الا الله بگوید خداوند صد هزار حسنه برای او می‌نویسد و صد كاخ بهشتی به او می‌دهد</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>4</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ـ صدبار خواندن این دعا: استغفرالله الذی لا اله الا هو وحده لا شریك له و اتوب الیه كه روایت شده هر كس این دعا را صد بار بگوید و پس از آن صدقه انفاق نماید خداوند كارش را با بخشش و آمرزش پایان دهد و اگر همان را چهارصد بار بگوید خداوند پاداش صد شهید را به او می‌دهد</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>5</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ـ به پیروی از امام سجاد (علیه السلام) در همه ماه در سجده‌های خود این دعا را بخواند: عظم الذنب من عبدك فلیحسن العفو من عندك</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>6</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ـ از جمله اعمال دیگر ماه رجب كه دارای فضیلت بی شماری است خواندن دعای یا من ارجوه لكل خیر بعد از هر نماز واجب است این دعا در مفاتیح الجنان ذكر شده و برای فرد فضیلت‌های بی شماری را به همراه دارد</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>7</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ـ خواندن دعای اللهم انی اسالك صبر الشاكرین لك در هر روز. در كتاب اقبال در مورد این دعا آمده است كه معلی از حضرت امام صادق (علیه السلام) خواست تا دعایی به او بیاموزد كه تمام معارف شیعه را در برداشته باشد امام خواندن این دعا را به او توصیه كرده است</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>8</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ـ هر روز این دعا را خواندن: یا من یملك حوائج السائلین</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>9</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ـ خواندن دعای اللهم انی اسألك بمعانی جمیع ما یدعوك به ولاة امرك كه از دست خط حضرت ولی عصر نقل شده است و دعایی است با مضامین بسیار بلند و نیكو كه درهایی از علم و معرفت را به روی آنكه اهل آن باشد می‌گشاید</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>10</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ـ خواندن دعای ارجمند و پر مضمون اللهم یا ذالمنن السابغه</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>...</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>11</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ـ زیارت حضرت امام حسین (علیه السلام) در آغاز و در میان ماه</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>12</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ـ به جای آوردن نمازهای ویژه ماه</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>13-</SUB></FONT></SPAN><FONT size=5><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SUB>توجه به اعمال روز 13-14-15 رجب که به ایام البیض مشهور است</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SUB>.</SUB></FONT></P></SPAN></FONT><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>منابع مقاله</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>:</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>1</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ـ مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی: فضیلت اعمال ماه رجب</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>2</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ـ المراقبات، شیخ جواد ملكی تبریزی: اعمال ماه رجب</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>3</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ـ ثواب الاعمال، شیخ صدوق</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>4</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ـ اقبال الاعمال، سید بن طاووس: اعمال ماه رجب</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>5</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ـ مصباح المتهجد، شیخ طوسی: فضیلت ماه رجب</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5> <P dir=ltr align=right><SUB></SUB></P></FONT></SPAN> text/html 2012-05-18T14:47:57+01:00 doaa.mihanblog.com لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد اعمال ماه رجب http://doaa.mihanblog.com/post/68 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>اعمال ماه رجب</SUB></FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ماه رجب، از جمله ایام مورد عنایات خداوند متعال است که در فضیلت آنها روایات بسیاری وارد شده است</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>وجود روایات و احادیث بسیار در بیان عظمت و شرافت ماه مبارک رجب، آن را جزو ایام خاص برای انجام اعمال و عبادات مخصوص به خود قرار داده است.</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=5><SUB><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>1 ـ روزه گرفتن</FONT></SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>امام صادق (ع) فرمود: «وقتى که حضرت نوح علیه‏السلام سوار بر کشتى شد، اوّلین روز از ماهِ رجب بود، به همراهانش دستور داد که این روز را روزه بگیرند و سپس فرمود: روزه‏ى این روز تا سال آینده، روزه‏گیر را از آتش دور مى‏کند و فردى که هفت روز از این ماه را روزه بگیرد درهاى عذاب به روى او بسته مى‏شود.»</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>و پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله درباره‏ى روزه‏ى این ماه فرموده است: «آن که یک روز این ماه را روزه بدارد، از ناراحتى قیامت ایمن خواهد بود.»</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>از حضرت موسى بن جعفر (علیهماالسلام) روایت شده است که: «هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، آتش جهنم یک سال، از او دور شود و هر کس سه روز از آن را روزه بگیرد بهشت بر او واجب می‌گردد» و همچنین فرمود که: «رجب نام نهرى است در بهشت که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر است. هر کس یک روز از رجب را روزه بگیرد، البته از آن نهر بیاشامد».</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>خوب است سه روز از این ماه را که پنجشنبه و جمعه و شنبه باشد روزه گرفته شود. زیرا که روایت شده هر کس در یکى از ماه‌هاى حرام، این سه روز را روزه بدارد حق تعالى براى او ثواب نهصد سال عبادت بنویسد.</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>علامه‏ى مجلسى در مورد ثواب روزه‏ى ایام ماه رجب و به تعدادِ روزهایى که مؤمنین در این ماه روزه مى‏گیرند، ثمراتِ قابل توجّهى را برشمرده است که بیان آن‏ها مفصل است.</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>از سالم روایت شده است که گفت: در اواخر ماه رجب که چند روز از آن مانده بود، خدمت امام صادق(ع) رسیدم. وقتی نظر مبارک آن حضرت بر من افتاد فرمود: «آیا در این ماه روزه گرفته‌اى؟» گفتم: «نه والله اى فرزند رسول خدا». فرمود: «آنقدر ثواب از تو فوت شده است که قدر آن را به غیر از خدا کسى نمى‌داند. بدرستى که این ماهى است که خدا آن را بر ماه‌هاى دیگر فضیلت داده و حرمت آن را عظیم نموده و گرامی داشتن روزه دار را در این ماه بر خود واجب گردانیده است». پس گفتم: «یابن رسول الله اگر در باقیمانده این ماه روزه بدارم آیا به بعضى از ثواب روزه‌داران آن نائل مى‌گردم؟» فرمود: «اى سالم! هر کس یک روز از آخر این ماه را روزه بدارد خدا او را ایمن گرداند از شدت سکرات مرگ و از هول بعد از مرگ و از عذاب قبر و هر کس دو روز از آخر این ماه را روزه بگیرد از صراط به آسانى بگذرد و هر کس سه روز از آخر این ماه را روزه بگیرد ایمن گردد از ترس بزرگ روز قیامت و از شدت‌ها و هول‌هاى آن روز و برات بیزارى از آتش جهنم به او عطا کنند».</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>2 ـ صدقه دادن</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>صدقه دادن به مساکین به اندازه‏ى یک مُدْ طعام توسط کسانى که وسعت مالى دارند، کسانى که توانایى مالى ندارند هر مقدار از تسبیحات و اذکار را مى‏توانند بخوانند.</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>3 ـ دعا خواندن</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>از جمله خواندن این دعا که حضرت امام صادق (ع) به «معلى بن خنیس» تعلیم داد که بعد از نماز صبح و عشا بخواند: «یا من ارجوه لکلّ خیر و امَن سخطه عند کل شرّ، یامن یعطى الکثیر بالقلیل، یا من یعطى من سأله، یا من یعطى من لم یسئله و من لم یعرفه تحنّنا منه و رحمة اعطنى بمسئلتى ایّاک جمیع خیرالدّنیا و جمیع خیر الآخرة واصرف عنّى بمسئلتى ایّاک جمیع شرّ الدّنیا و شرّ الآخرة فانّه غیر منقوص ما اعطیت و زدنى من فضلک یا کریم یا ذاالجلال و الاکرام، یا ذاالنعماء والجود، یا ذالمنّ و الطَّول، حرّم شیبتى على النّار.» </SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>مستحب است که در تمام ایام ماه رجب دعای ذیل را که از امام زین العابدین(ع) روایت شده خوانده شود: «"یَا مَنْ یَمْلِکُ حَوَائِجَ السَّائِلِینَ وَ یَعْلَمُ ضَمِیرَ الصَّامِتِینَ لِکُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْکَ سَمْعٌ حَاضِرٌ وَ جَوَابٌ عَتِیدٌ اللَّهُمَّ وَ مَوَاعِیدُکَ الصَّادِقَةُ وَ أَیَادِیکَ الْفَاضِلَةُ وَ رَحْمَتُکَ الْوَاسِعَةُ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّىَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَقْضِىَ حَوَائِجى لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَىْ‌ءٍ قَدِیرٌ ».</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>همچنین دعایی را که از امام صادق(علیه السلام) روایت شده، خوانده شود: «خَابَ الْوَافِدُونَ عَلَى غَیْرِکَ وَ خَسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ إِلا لَکَ وَ ضَاعَ الْمُلِمُّونَ إِلا بِکَ وَ أَجْدَبَ الْمُنْتَجِعُونَ إِلا مَنِ انْتَجَعَ فَضْلَکَ بَابُکَ مَفْتُوحٌ لِلرَّاغِبِینَ وَ خَیْرُکَ مَبْذُولٌ لِلطَّالِبِینَ وَ فَضْلُکَ مُبَاحٌ لِلسَّائِلِینَ وَ نَیْلُکَ مُتَاحٌ لِلْآمِلِینَ وَ رِزْقُکَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاکَ وَ حِلْمُکَ مُعْتَرِضٌ لِمَنْ نَاوَاکَ عَادَتُکَ الْإِحْسَانُ إِلَى الْمُسِیئِینَ وَ سَبِیلُکَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِینَ اللَّهُمَّ فَاهْدِنِى هُدَى الْمُهْتَدِینَ وَ ارْزُقْنِى اجْتِهَادَ الْمُجْتَهِدِینَ وَلا تَجْعَلْنِى مِنَ الْغَافِلِینَ الْمُبْعَدِینَ وَ اغْفِرْ لِى یَوْمَ الدِّینِ».</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>نیز از امام صادق (ع) روایت شده که در ماه رجب این خوانده شود: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُکَ صَبْرَ الشَّاکِرِینَ لَکَ وَ عَمَلَ الْخَائِفِینَ مِنْکَ وَ یَقِینَ الْعَابِدِینَ لَکَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَلِىُّ الْعَظِیمُ وَ أَنَا عَبْدُکَ الْبَائِسُ الْفَقِیرُ أَنْتَ الْغَنِىُّ الْحَمِیدُ وَ أَنَا الْعَبْدُ الذَّلِیلُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ امْنُنْ بِغِنَاکَ عَلَى فَقْرِى وَ بِحِلْمِکَ عَلَى جَهْلِى وَ بِقُوَّتِکَ عَلَى ضَعْفِى یَا قَوِىُّ یَا عَزِیزُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الْأَوْصِیَاءِ الْمَرْضِیِّینَ وَ اکْفِنِى مَا أَهَمَّنِى مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.»</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>همچنین است خواندن دعاى مخصوص این ماه، هر روز. </SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=5><SUB><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>4 ـ زیارت امام حسین علیه السلام</FONT></SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>از امام جعفر صادق(ع) روایت شده است که: هر کس امام حسین (ع) را در روز اول رجب زیارت کند، خداوند او را بیامرزد. البته قابل ذکر است که زیارت از راه دور هم مورد قبول است؛ ان شاء الله.</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=5><SUB><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>5 ـ زیارت ثامن الحجج حضرت على بن موسى الرضا علیهماالسلام </FONT></SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=5><SUB><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>6 ـ انجام عمره</FONT></SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=5><SUB><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>به جای آورن عمل عمره (یا به قول معروف حج عمره) در این ماه بسیار تأکید شده است.<SPAN style="COLOR: blue"></SPAN></FONT></SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=5><SUB><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>7 ـ تکرار استغفار و اذکار </FONT></SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ــ هزار بار «<SPAN style="COLOR: fuchsia">لا اله الاّ اللّه</SPAN>» ؛ از نبی مکرم (ص) روایت است: کسى که در ماه رجب هزار مرتبه "لا إِلَهَ إِلا اللهُ" بگوید خداوند عز و جل براى او صد هزار حسنه عطا کند و براى او صد شهر در بهشت بنا فرماید.</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ــ صد بار «<SPAN style="COLOR: fuchsia">استغفراللّه الذى لا اله الاّ هو وحده لاشریک له و اتوب الیه</SPAN>» ؛ از حضرت رسول اکرم(صلى الله علیه و آله) روایت شده که: هر کس در ماه رجب صد مرتبه بگوید: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِى لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ» و آن را به صدقه ختم فرماید حق تعالى براى او به رحمت و مغفرت و کسى که چهار صد مرتبه بگوید بنویسد براى او اجر صد شهید عطا فرماید.</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ــ هزار مرتبه «<SPAN style="COLOR: fuchsia">استغفراللّه ذالجلال والاکرام من جمیع الذّنوب و الآثام</SPAN>» ؛</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ــ روایت است کسى که در رجب در صبح هفتاد مرتبه و در شب نیز هفتاد مرتبه بگوید: "<SPAN style="COLOR: fuchsia">أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ</SPAN>" و پس از اتمام ذکر، دست‌ها را بلند کند و بگوید: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَ تُبْ عَلَىَّ" اگر در ماه رجب بمیرد خدا از او راضى باشد و به برکت ماه رجب، آتش او را مس نکند.</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ــ از امام صادق(ع) روایت است که حضرت رسول اکرم(ص) فرمود : «ماه رجب، ماه استغفار امت من است. پس در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است؛ و رجب را "أصب" مى‌گویند زیرا که رحمت خدا در این ماه بر امت من بسیار ریخته مى‌شود پس بسیار بگوئید: <SPAN style="COLOR: fuchsia">أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ</SPAN>.».</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ــ ابن بابویه روایت کرده است که اگر شخصی قادر بر آن نباشد هر روز صد مرتبه این تسبیحات را بخواند تا ثواب روزه آن را دریابد: <SPAN style="COLOR: fuchsia">سُبْحَانَ الإله ِ الْجَلِیل ؛ سُبْحَانَ مَنْ لا یَنْبَغِى التَّسْبِیحُ إِلا لَهُ سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَکْرَمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزََّ وَ هُوَ لَهُ أَهْلٌ</SPAN> .</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=5><SUB><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>8 ـ نماز </FONT></SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ــ در هر شب ماه رجب، دو رکعت نماز بدین ترتیب خوانده شود:</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>الف) در هر رکعت بعد از حمد، سه مرتبه سوره‏ى کافرون و یک مرتبه سوره‏ى اخلاص.</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ب) پس از نماز این دعا خوانده شود: «لا اله الاّ اللّه وحده لاشریک له، لهُ الملک و له الحمد، یحیى و یمیت و هو حىّ لایموت بیده الخیر و هو على کل شى‏ءٍ قدیر و الیه المصیر ولاحول ولا قوّة الاّ باللّه العلى العظیم. اللّهمّ صلّ على محمد النبىّ الاُمىّ و آله» و سپس حاجت خود را از خداى سبحان طلب کند.».</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ــ سید بن طاووس از حضرت رسول اکرم(ص) روایت کرده که: هر کس در روز جمعه ماه رجب، مابین نماز ظهر و عصر، چهار رکعت نماز بگزارد و در هر رکعت حمد یک مرتبه و آیة الکرسى هفت مرتبه و قل هو الله أحد پنج مرتبه بخواند، و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>سپس ده مرتبه بگوید: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِى لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ» حق تعالى براى او از روزى که این نماز را گزارده تا روزى که بمیرد هر روز هزار حسنه به او عطا فرماید، و او را به هر آیه‌ای که خوانده شهرى در بهشت از یاقوت سرخ و به هر حرفى قصرى در بهشت از دُرّ سفید دهد و تزویج فرماید او را حورالعین و از او راضى شود.</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ــ از حضرت رسول اکرم(ص) روایت شده است که: هر کس در یک شب از شب‌هاى ماه رجب ده رکعت نماز به این نحو که در هر رکعت حمد و قل یا ایها الکافرون یک مرتبه و توحید سه مرتبه بخواند، خداوند گناهان او را می‌آمرزد.</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=5><SUB><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>9 ـ عمل لیلة الرغائب</FONT></SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>اولین شب جمعه‏ى ماه مبارک رجب (لیلة الرَغائب) نامیده شده است که فضائل بسیارى براى این شب برشمرده‏اند و دستور مخصوص این عمل، چنین است:</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>روز پنجشنبه را روزه بگیرد. بین نماز مغرب و عشا دوازده رکعت نماز دو رکعتى بدین ترتیب بخواند:</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>الف ـ در هر رکعت بعد از حمد، سه مرتبه سوره‏ى قدر و دوازده مرتبه سوره‏ى اخلاص.</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ب ـ بعد از هر نماز بگوید: «اللّهم صلّ على محمد النبّى الاُمّى و على آله».</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ج ـ آن گاه سجده کند و 70 مرتبه بگوید: «سبّوحٌ، قُدّوسٌ، رب الملائکة والرّوح» سپس از سجده برخیزد و بگوید: «ربّ اغفر وارحم و تجاوز عمّا تعلم انّک انت العلى العظیم».</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>د ـ بار دیگر به سجده رود و 70 بار بگوید: «سبّوح، قدّوس، ربُّ الملائکة والروح» و در پایان حوائج خود را درخواست کند.</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>10 ـ خواندن سوره توحید</SUB></FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl><FONT size=5><SUB><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SUB></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>سید بن طاووس در اقبال از حضرت رسول اکرم(ص) فضیلت بسیاری براى خواندن سوره قل هو الله أحد نقل کرده است که ده هزار مرتبه یا هزار مرتبه یا صد مرتبه در این ماه تلاوت شود. و نیز روایت کرده که هر کس در روز جمعه ماه رجب صد مرتبه سوره قل هو الله أحد را بخواند براى او در قیامت نورى شود که او را به بهشت بکشاند.</SUB></FONT></SPAN></P> text/html 2012-05-18T14:42:42+01:00 doaa.mihanblog.com لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد فضیلت و اعمال ماه رجب http://doaa.mihanblog.com/post/67 <SPAN lang=FA> <P dir=ltr align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><SUB><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>ماه رجب از ارزش و شرافت بسیار بالایی برخوردار است و این شرافت و ارزش بدان دلیل است كه این ماه یكی از ماههای حرام و یكی از زمانهای ویژه‌ دعا است. بر پایه برخی از روایات این ماه، ماه حضرت</FONT> امیرالمؤمنین (علیه السلام) است. همانگونه كه ماه شعبان ماه حضرت رسول و ماه رمضان ماه خداست در این ماه پر فضیلت روزه و شب زنده‌ داری بسیار مورد تأكید و سفارش قرار گرفته است به خصوص در نخستین شب آن كه یكی از شبهای چهارگانه‌ای است كه درباره احیا وشب زنده‌ داری آن سفارشات فراوانی بیان شده است. از شرافت‌های دیگر این ماه روز بیست و هفتم این ماه است كه روز بعثت رسول اعظم (صلی الله علیه و آله) است، روزی كه رحمت رحیمیه خداوند در آن به طور كامل و تمام تجلی پیدا كرده است. پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) در مورد شرافت ماه رجب می‌فرمایند: رجب شهر الله الاصم است و بدان سبب آن را اصم نامیدند كه هیچ ماهی به پایه عظمت آن نمی‌رسد. مردم زمان جاهلیت به رجب حرمت می‌نهادند و آنگاه كه اسلام درخشیدن گرفت بر حرمت آن افزود. بدانید كه رجب ماه خدا، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است</SUB></FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>در این زمینه امام كاظم (علیه السلام) نیز می‌فرمایند: رجب نام نهری در بهشت است كه از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر است. بنابراین هر كس یك روز از ماه رجب را روزه بدارد خداوند از آن نهر به او خواهد نوشاند</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>همچنین در روایت دیگری نیز می‌فرمایند: رجب ماه عظیمی است كه خداوند اعمال نیك را در آن چند برابر می‌فرماید و گناهان را در آن محو می‌كند</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>امام صادق (علیه السلام) نیز در مورد كرامت و فضیلت این ماه می‌فرماید: آن گاه كه قیامت بر پا شود منادی الهی فریاد می‌زند أین الرجبیون؟ كجایند آنان كه ماه رجب را گرامی داشتند و از آن بهره‌ها بردند از آن انبوه جمعیت، گروهی برخیزند كه نور جمالشان محشر را روشن كند بر سر آنان تاج‌های شاهی كه مرصع به در و یاقوت است قرار دارد و در طرف راست هر نفر از آنان هزار فرشته و در سمت چپ نیز هزار فرشته به او كرامت و تعظیم الهی را تبریك گویند؛ از جانب الهی ندا آید</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>:</SUB></FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>بندگانم و كنیزانم به عزت و جلالم سوگند، شما را جایگاه و مقام گرامی و عطایای فراوان دهم و شما را در جایی جای دهم كه از زیر آن نهرها جاری است و شما در آن جاوید خواهید بود زیرا شما داوطلبانه برای من در ماهی كه من بزرگش داشتم روزه گرفتید پس خطاب به فرشتگان فرماید: فرشتگان من بندگان و كنیزان من را به بهشت داخل كنید در اینجا امام فرمودند این پاداش برای كسانی است كه یك روز از اول یا وسط یا آخر ماه رجب را روزه بدارند</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) نیز در بیان عظمت و اهمیت ماه رجب می‌فرمایند: خداوند متعال در آسمان هفتم فرشته‌ای به نام داعی قرار داده است هرگاه ماه رجب فرا رسد آن فرشته دعوت كننده هر شب تا به صبح گوید: خوشا به حال كسانی كه به ذكر الهی مشغولند خوشا به حال كسانی كه با میل و رغبت تمام رو به سوی درگاه خدا آرند و خداوند می‌فرماید: من همنشین كسی هستم كه با من همنشین باشد و مطیع كسی هستم كه فرمان مرا ببرد و آمرزنده‌ام كس را كه از من طلب آمرزش كند این ماه رجب ماه من، بنده هم بنده من و رحمت هم از آن من است. هر كس مرا در این ماه بخواند پاسخ مثبت دهم و هر كس از من چیزی بخواهد به او عطا كنم و هر كس از من هدایت جوید هدایتش كنم و من این ماه را وسیله ارتباط بین خود و بندگانم قرار داده‌ام پس هر كس به آن چنگ زند به من می‌رسد</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>گرچه تمام ماه رجب نزد خداوند و اولیاء گرامیش عزیز و ارجمند است لیكن برخی از اوقات آن، فضیلت ویژه‌ای دارد</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB> </SUB></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>اولین شب جمعه ماه رجب از فضیلت بیشتری برخودردار است و لیله الرغائب نام دارد پیامبر اسلام در این باره می‌فرمایند: از اولین شب جمعه ماه رجب غافل نشوید فرشتگان آن را لیله الرغائب می‌نامند. چرا كه وقتی یك سوم از شب گذشت هیچ فرشته‌ای نیست مگر اینكه در كنار كعبه شریف آید آنگاه خداوند نظر مرحمت به آنان كند و فرماید: فرشتگانم هر چه خواهید از من بخواهید فرشتگان گویند: بار الها حاجت و خواسته ما آن است كه روزه داران ماه رجب را بیامرزی خداوند خداوند متعال فرماید: آمرزیدم</SUB></FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>.</SUB></FONT></P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5> <P dir=ltr align=right><SUB></SUB></P></FONT></SPAN> text/html 2012-05-18T14:29:55+01:00 doaa.mihanblog.com لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد اعمال شب و روز اول ماه رجب http://doaa.mihanblog.com/post/66 <FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUP>شب اول </SUP></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><SUP>این شب، شب شریفى است و در آن چند عمل وارد شده است .<STRONG> </STRONG></SUP></FONT></FONT></P> <P><SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUP>1- وقتی هلال ماه دیده شد فرد بگوید: </SUP></FONT></SPAN></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#8000ff size=5><SUP>اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَیْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِیمَانِ وَ السَّلامَةِ وَ الْإِسْلامِ رَبِّى وَ رَبُّكَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ.</SUP></FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#8000ff size=5><SUP>و از حضرت رسول صلى الله علیه و آله</SUP> <SUP>منقول است كه چون هلال رجب را مى‏دید مى‏گفت: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّیَامِ وَ الْقِیَامِ وَ حِفْظِ اللِّسَانِ وَ غَضِّ الْبَصَرِ وَلا تَجْعَلْ حَظَّنَا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ.</SUP> </FONT></STRONG></P> <P><SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUP>2- غسل.</SUP></FONT></SPAN></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUP>حضرت رسول اکرم(صلى الله علیه و آله) فرموده‌اند: هر كس ماه رجب را درك كند و اول و وسط و آخر آن ماه را غسل نماید، از گناهان خود پاک می‌شود مانند روزى كه از مادر متولد شده است. </SUP></FONT></STRONG></P> <P><SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUP>3- زیارت امام حسین علیه السلام . </SUP></FONT></SPAN></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><SUP><SPAN>4- بعد از نماز مغرب بیست ركعت، یعنی 10 تا&nbsp;دو رکعتی نماز گزارده شود. </SPAN>تا خود، اهل، مال و اولادش محفوظ بماند و از عذاب قبر در پناه باشد.</SUP></FONT></FONT></P> <P><SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUP>5- بعد از نماز عشاء دو ركعت نماز گزارده شود بدین نحو:</SUP></FONT></SPAN></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUP>در ركعت اول حمد و ألم نشرح یك مرتبه و توحید سه مرتبه و در ركعت دوم حمد و ألم نشرح و توحید و معوذتین خوانده شود و پس از سلام، سى مرتبه لا إِلَهَ إِلا اللهُ بگوید و سى مرتبه صلوات بفرستد تا حق تعالى گناهان او را بیامرزد مانند روزى كه از مادر متولد شده است. </SUP></FONT></P> <P><SUP></SUP>&nbsp;</P> <H2><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SUP>روز اول رجب </SUP></FONT></H2> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUP>این روز، روز شریفى است و برای آن چند عمل ذکر شده است: </SUP></FONT></P> <P><STRONG><SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUP>1- روزه . </SUP></FONT></STRONG></SPAN></STRONG></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUP>روایت شده كه حضرت نوح (علیه السلام) در این روز به كشتى سوار شد و به كسانى كه همراه او بودند امر فرمود روزه بگیرند که هر كس این روز را روزه بگیرد، آتش جهنم یك سال از او دور شود .</SUP></FONT></P> <P><STRONG><SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUP>2- غسل . </SUP></FONT></STRONG></SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUP>3- زیارت امام حسین علیه السلام. </SUP></FONT></STRONG></SPAN></STRONG></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUP>از امام جعفر صادق(علیه السلام) روایت شده است که: هر كس امام حسین (علیه السلام) را در روز اول رجب زیارت کند، خداوند او را بیامرزد. البته قابل ذکر است که زیارت از راه دور هم مورد قبول است ان شاء الله.</SUP></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUP>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SUP></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><SUP>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <STRONG>التماس دعا</STRONG></SUP></FONT></FONT></P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> text/html 2012-05-18T14:26:15+01:00 doaa.mihanblog.com لیلا احمدی زاده و اسماء كاظمى راد اعمال ماه مبارک رجب http://doaa.mihanblog.com/post/65 <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>&nbsp;ماه مبارک رجب</SUB></FONT></P> <DIV class=GImg><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB><IMG alt="دعا و نیایش" src="http://img.tebyan.net/big/1386/04/5310711015760209395165411972119722122.jpg" align=right></SUB></FONT></DIV> <H2><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SUB>فضیلت و اعمال ماه مبارك رجب </SUB></FONT></H2> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان شرافت&nbsp;زیادی دارند&nbsp;و در فضیلت آنها روایات بسیاری وارد شده&nbsp;است. از حضرت رسول (صلى الله علیه و آله) روایت شده كه: ماه رجب ماه بزرگ خدا است و ماهى در حرمت و فضیلت به آن نمى‏رسد و جنگیدن با كافران در این ماه حرام است و رجب ماه خدا است و شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است كسى كه یك روز از ماه رجب را روزه&nbsp;بگیرد، موجب خشنودى خدای بزرگ می‌گردد و غضب الهى از او دور می گردد و درى از درهاى جهنم بر روى او بسته گردد. </SUB></FONT></P><STRONG><SPAN> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#8000ff size=5><SUB>از حضرت موسى بن جعفر(علیهماالسلام) روایت شده است كه: هر كس یك روز از ماه رجب را روزه بگیرد، آتش جهنم یك سال، از او دور شود و هر كس سه روز از آن را روزه&nbsp;بگیرد بهشت بر او واجب می گردد.</SUB></FONT></STRONG></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB></SUB></FONT></P> <P></SPAN></STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>و همچنین فرمود كه: رجب نام نهرى است در بهشت که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‏تر است. هر كس یك روز از رجب را روزه بگیرد البته از آن نهر بیاشامد. </SUB></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><SUB>از&nbsp;امام صادق(علیه السلام) روایت است كه حضرت رسول اکرم(&nbsp;صلى الله علیه و آله) فرمود كه: ماه رجب ماه استغفار امت من است پس در این ماه بسیار طلب آمرزش كنید كه خدا آمرزنده و مهربان است و رجب را "أصب" مى‏گویند زیرا كه رحمت خدا در این ماه بر امت من بسیار ریخته مى‏شود <STRONG><SPAN><STRONG>پس بسیار بگوئید: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ». </STRONG></SPAN></STRONG></SUB></FONT></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>ابن بابویه از سالم روایت كرده است كه گفت: در اواخر ماه رجب كه چند روز از آن مانده بود، خدمت&nbsp;امام صادق(علیه السلام)رسیدم.&nbsp;وقتی نظر مبارك آن حضرت بر من افتاد فرمود كه آیا در این ماه روزه گرفته‏اى؟ گفتم نه والله اى فرزند رسول خدا. فرمود كه آنقدر ثواب از تو فوت شده است كه قدر آن را به غیر از خدا كسى نمى‏داند به درستى كه این ماهى است كه خدا آن را بر ماه‌هاى دیگر فضیلت داده و حرمت آن را عظیم نموده و گرامی داشتن روزه دار را&nbsp;در این ماه بر خود واجب گردانیده است. </SUB></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><SUB>پس گفتم یابن رسول الله اگر در باقیمانده این ماه روزه بدارم آیا به بعضى از ثواب روزه‏داران آن نائل مى‏گردم؟ فرمود: اى سالم هر كس یك روز از آخر این ماه را روزه بدارد خدا او را ایمن گرداند از شدت سكرات مرگ و از هول بعد از مرگ و از عذاب قبر و هر كس دو روز از آخر این ماه را روزه&nbsp;بگیرد&nbsp;از صراط به آسانى بگذرد و هر كس سه روز از آخر این ماه را روزه&nbsp;بگیرد ایمن گردد از ترس بزرگ روز قیامت و از شدت‌ها و هول‌هاى آن روز و برات بیزارى از آتش جهنم به او عطا كنند. و بدان كه براى روزه ماه رجب فضیلت بسیار وارد شده است و روایت شده كه اگر شخصی قادر بر آن نباشد <STRONG>هر روز صد <FONT color=green>مرتبه این تسبیحات را بخواند تا ثواب روزه آن را دریابد: سُبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِیلِ سُبْحَانَ مَنْ لا یَنْبَغِى التَّسْبِیحُ إِلا لَهُ سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَكْرَمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزََّ وَ هُوَ لَهُ أَهْلٌ .</FONT></STRONG></SUB></FONT></FONT></P> <DIV class=GImg><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB><IMG alt="دعا و نیایش" src="http://img.tebyan.net/big/1386/04/14614714116012421164156505912223985168108.jpg" align=left></SUB></FONT></DIV> <H2><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SUB>اعمال مشترك ماه مبارک رجب</SUB></FONT></H2> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>اینها&nbsp;اعمالی است كه انجام دادن آنها متعلق به همه ماه است و اختصاصى به روز معینی ندارد و آن چند&nbsp;مورد است : </SUB></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><SUB><STRONG><SPAN><STRONG>1- </STRONG></SPAN></STRONG>در تمام ایام ماه رجب دعای ذیل را که روایت شده امام زین العابدین(علیه السلام) در حجر در غره خواندند، خوانده شود:</SUB></FONT></FONT></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=purple size=5><SUB>"یَا مَنْ یَمْلِكُ حَوَائِجَ السَّائِلِینَ وَ یَعْلَمُ ضَمِیرَ الصَّامِتِینَ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْكَ سَمْعٌ حَاضِرٌ وَ جَوَابٌ عَتِیدٌ اللَّهُمَّ وَ مَوَاعِیدُكَ الصَّادِقَةُ وَ أَیَادِیكَ الْفَاضِلَةُ وَ رَحْمَتُكَ الْوَاسِعَةُ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّىَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَقْضِىَ حَوَائِجِى لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىْ‏ءٍ قَدِیرٌ ." </SUB></FONT></STRONG></P> <P><SPAN><SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><SUB><SPAN>2-</SPAN> دعایی را كه از&nbsp;امام صادق(علیه السلام) روایت شده، خوانده شود: </SUB></FONT></FONT></SPAN></SPAN></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=blue size=5><SUB>«خَابَ الْوَافِدُونَ عَلَى غَیْرِكَ وَ خَسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ إِلا لَكَ وَ ضَاعَ الْمُلِمُّونَ إِلا بِكَ وَ أَجْدَبَ الْمُنْتَجِعُونَ إِلا مَنِ انْتَجَعَ فَضْلَكَ بَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلرَّاغِبِینَ وَ خَیْرُكَ مَبْذُولٌ لِلطَّالِبِینَ وَ فَضْلُكَ مُبَاحٌ لِلسَّائِلِینَ وَ نَیْلُكَ مُتَاحٌ لِلْآمِلِینَ وَ رِزْقُكَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاكَ وَ حِلْمُكَ مُعْتَرِضٌ لِمَنْ نَاوَاكَ عَادَتُكَ الْإِحْسَانُ إِلَى الْمُسِیئِینَ وَ سَبِیلُكَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِینَ اللَّهُمَّ فَاهْدِنِى هُدَى الْمُهْتَدِینَ وَ ارْزُقْنِى اجْتِهَادَ الْمُجْتَهِدِینَ وَلا تَجْعَلْنِى مِنَ الْغَافِلِینَ الْمُبْعَدِینَ وَ اغْفِرْ لِى یَوْمَ الدِّینِ .» </SUB></FONT></STRONG></P> <P><SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>3- از&nbsp;امام صادق (علیه السلام) روایت شده كه در ماه رجب این خوانده شود:</SUB></FONT></SPAN></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>«اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ صَبْرَ الشَّاكِرِینَ لَكَ وَ عَمَلَ الْخَائِفِینَ مِنْكَ وَ یَقِینَ الْعَابِدِینَ لَكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَلِىُّ الْعَظِیمُ وَ أَنَا عَبْدُكَ الْبَائِسُ الْفَقِیرُ أَنْتَ الْغَنِىُّ الْحَمِیدُ وَ أَنَا الْعَبْدُ الذَّلِیلُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ امْنُنْ بِغِنَاكَ عَلَى فَقْرِى وَ بِحِلْمِكَ عَلَى جَهْلِى وَ بِقُوَّتِكَ عَلَى ضَعْفِى یَا قَوِىُّ یَا عَزِیزُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الْأَوْصِیَاءِ الْمَرْضِیِّینَ وَ اكْفِنِى مَا أَهَمَّنِى مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.»</SUB></FONT></STRONG></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><SUB>قابل توجه است که ادعیه دیگری نیز برای این ماه عزیز ذکر شده است که می‌توانید به مفاتیح الجنان مبحث اعمال ماه رجب رجوع نمایید .</SUB></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><SUB><SPAN>4- از حضرت رسول اکرم(صلى الله علیه و آله) روایت شده كه: </SPAN>هر كس در ماه رجب صد مرتبه بگوید: <STRONG><SPAN><STRONG>«أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِى لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَهُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ»</STRONG></SPAN></STRONG> و آن را به صدقه ختم فرماید حق تعالى براى او به رحمت و مغفرت و كسى كه چهار صد مرتبه بگوید بنویسد براى او اجر صد شهید عطا فرماید.</SUB></FONT></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><SUB><SPAN>5- از نبی مکرم اسلام روایت است: </SPAN>كسى كه در ماه رجب هزار مرتبه "لا إِلَهَ إِلا اللهُ" بگوید خداوند عز و جل براى او صد هزار حسنه عطا کند و براى او صد شهر در بهشت بنا فرماید .</SUB></FONT></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><SUB><SPAN>6-</SPAN> <STRONG>روایت است كسى كه در رجب در صبح هفتاد مرتبه و در شب نیز هفتاد مرتبه بگوید: </STRONG>"أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ" و پس از اتمام ذکر، دست‌ها را بلند كند و بگوید: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَ تُبْ عَلَىَّ" اگر در ماه رجب بمیرد خدا از او راضى باشد و به بركت ماه رجب، آتش او را مس نكند . </SUB></FONT></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><SUB><SPAN>7-</SPAN> در کل این ماه هزار مرتبه ذکر: <STRONG><SPAN><STRONG>أَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَا الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ مِنْ جَمِیعِ الذُّنُوبِ وَ الْآثَامِ "</STRONG></SPAN></STRONG> گفته شود؛ تا خداوند رحمان او را بیامرزد .</SUB></FONT></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><SUB><SPAN>8-</SPAN> سید بن طاووس در اقبال از حضرت رسول اکرم(صلى الله علیه و آله) فضیلت بسیاری براى خواندن سوره قل هو الله أحد نقل کرده است که ده هزار مرتبه یا هزار مرتبه یا صد مرتبه در این ماه تلاوت شود. و نیز روایت كرده كه <STRONG><SPAN><STRONG>هر كس در روز جمعه ماه رجب صد مرتبه سوره قل هو الله أحد را بخواند براى او در قیامت نورى شود كه او را به بهشت بكشاند. </STRONG></SPAN></STRONG></SUB></FONT></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><SUB><SPAN>9-</SPAN> سید بن طاووس از حضرت رسول اکرم(صلى الله علیه و آله) روایت كرده كه: هر كس در روز جمعه ماه رجب، مابین نماز ظهر و عصر، چهار ركعت نماز بگزارد و در هر ركعت حمد یك مرتبه و آیة الكرسى هفت مرتبه و قل هو الله أحد پنج مرتبه بخواند، و&nbsp; سپس ده مرتبه بگوید: <STRONG><SPAN><STRONG>«أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِى لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ»</STRONG></SPAN></STRONG> حق تعالى براى او از روزى كه این نماز را گزارده تا روزى كه بمیرد هر روز هزار حسنه به او عطا فرماید، و او را به هر آیه‌ای كه خوانده شهرى در بهشت از یاقوت سرخ و به هر حرفى قصرى در بهشت از دُرّ سفید دهد و تزویج فرماید او را حورالعین و از او راضى شود .</SUB></FONT></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><SUB><SPAN>10-</SPAN> <STRONG>سه روز از این ماه را كه پنجشنبه و جمعه و شنبه باشد روزه گرفته شود. </STRONG>زیرا كه روایت شده هر كس در یكى از ماه‌هاى حرام، این سه روز را روزه بدارد حق تعالى براى او ثواب نهصد سال عبادت بنویسد. </SUB></FONT></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><SUB><SPAN>11-</SPAN> از حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) روایت شده است كه: هر كس در یك شب از شب‌هاى ماه رجب ده ركعت نماز به این نحو که در هر ركعت حمد و قل یا ایها الكافرون یك مرتبه و توحید سه مرتبه بخواند، خداوند گناهان او را می‌آمرزد. </SUB></FONT></FONT></P>